Progress in Plant Protection

The effect of selected pesticides approved for use in organic farming on the growth of entomopathogenic fungi
Wpływ wybranych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych na wzrost grzybów owadobójczych 

Cezary Tkaczuk, e-mail: tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Majchrowska-Safaryan, e-mail: anna.majchrowska-safaryan@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Bożena Głuszczak, e-mail: bozena.gluszczak@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Abstract

The aim of the study was to evaluate the impact of selected plant protection products permitted to use in organic farming on the growth of entomopathogenic fungi in vitro. Based on the survey, it was found that the impact of tested plant protection products varied and depended on the product type, a concentration in the culture medium and fungal species. The fungicides Timorex Gold 24 EC and Miedzian 50 WP, added to the culture medium at the recommended field dose, most strongly inhibited the growth of the tested entomopathogenic fungi. Fungicide Siarkol Extra 80 WP slightly limited the growth of fungal colonies, and at lower concentrations showed even a stimulating effect. Based on spinosad, insecticide SpinTor 240 SC, applied at the recommended field dose showed low toxicity in relation to the studied fungal species. Its inhibitory effect was weaker than fungicides used in the experiment. Isaria fumosorosea was the most resistant fungus to the presence of the tested plant protection products in the culture medium, while the least was Beauveria bassiana.


Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu wybranych środków ochrony roślin, dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych, na wzrost grzybów owadobójczych w warunkach in vitro. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wpływ testowanych w doświadczeniu środków ochrony roślin był zróżnicowany i zależał od rodzaju zastosowanego preparatu, jego stężenia w podłożu hodowlanym oraz gatunku grzyba. Testowane w doświadczeniu fungicydy Timorex Gold 24 EC oraz Miedzian 50 WP, dodane do podłoża hodowlanego w zalecanej dawce polowej, najsilniej hamowały wzrost badanych grzybów owadobójczych. Fungicyd Siarkol Extra 80 WP w nieznacznym stopniu wpłynął na ograniczenie wzrostu kolonii testowanych grzybów, a w niższych stężeniach, preparat ten wykazał działanie stymulujące. Oparty na spinosadzie insektycyd SpinTor 240 SC w zalecanej dawce polowej wykazał mało toksyczne działanie w stosunku do badanych gatunków grzybów. Jego działanie inhibicyjne było słabsze, niż zastosowanych w doświadczeniu fungicydów. Największą odpornością na obecność badanych środków ochrony roślin w podłożu hodowlanym odznaczał się grzyb Isaria fumosorosea, natomiast najmniejszą Beauveria bassiana.


Key words
organic farming; entomopathogenic fungi; fungicides; insecticides; colony growth; rolnictwo ekologiczne; grzyby owadobójcze; fungicydy; insektycydy; wzrost kolonii 
References

Bajan C., Fedorko A., Kmita A. 1992. Grzyby owadobójcze w integrowanej ochronie roślin. Materiały Konferencyjne „Zwalczanie biologiczne szkodników w programach integrowanych” (E. Niemczyk, red.). Skierniewice: 32–39.

Bajan C., Kmitowa K. 1972. The effect of entomogenous fungi Paecilomyces farinosus (Dicks.) Brown et Smith and Beauveria bassiana (Bals) Vuill on the oviposition by Lepitinotarsa decemlineata Say. females and on the survival of larvae. Ekologia Polska 20 (32): 423–443.

Bajan C., Kmitowa K. 1997. Trzydzieści lat badań nad grzybami owadobójczymi w Instytucie Ekologii PAN. Polish Ecological Studies 23 (3–4): 133–154.

Bałazy S. 2004. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania zasobów grzybów entomopatogenicznych. Kosmos 53 (1): 5–16.

Bałazy S. 2006. Rozpoznanie i próby oszacowania roli grzybów entomopatogenicznych w drzewostanach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (4): 154–165.

Bryk H. 2007. Fungicydy do sadów ekologicznych. Sad Nowoczesny 3: 34–35.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309/71 z dnia 24.11.2009 r.).

Faria M.R., Wraight S.P. 2007. Mycoinsecticides and mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological Control 43: 237–256.

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2011. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost i zarodnikowanie grzybów owadobójczych. [The influence of fungicides on the growth and sporulation of entomopathogenic fungi]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 911–915.

Goettel M.S., Ingelis G.D. 1997. Fungi: Hyphomycetes. p. 213–249. In: “Manual of Techniques in Insect Pathology” (L. Lacey, eds.). Academic Press, London, 409 pp.

Goettel M.S., Ingelis G.D., Johnson D.L., Fargues J. 1995. Field application of Beauveria bassiana for control of grasshoppers. Proceedings of the Congress “Microbial control agents in sustainable agriculture”. Italy (Aosta), Saint Vincent, 18–19 October 1995.

Karg J., Bałazy S. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. [Effect of landscape structure on the occurrence of agrophagous pests and their antagonists]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1015–1034.

Kowalska J., Drożdżyński D. 2009. Spinosad jako insektycyd w rolnictwie ekologicznym – możliwości stosowania i monitoring pozostałości. Proceedings of ECOpole 3 (1): 71–75.

Krysa A., Ropek D., Kuźniar T. 2012. Występowanie grzybów owadobójczych w zależności od pory roku w wybranym ekologicznym gospodarstwie rolnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 57 (3): 226–230.

Machowicz-Stefaniak Z. 1980. Wpływ wybranych fungicydów stosowanych w ochronie sadów na rozwój grzybów owadobójczych. Roczniki Nauk Rolniczych 10 (12): 187–199.

Malinowski H. 2009. Entomopatogeniczne grzyby jako insektycydy w ochronie lasu. [Entomopatogenic fungi as insecticides in forest protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 865–873.

Miętkiewski R., Pell J.K., Clark S.J. 1997. Influence of pesticides use on the natural occurrence of entomopathogenic fungi in arable soils in the UK. Field and laboratory comparisons. Biocontrol Sience and Technology 7: 565–575.

Miętkiewski R., Sapieha-Waszkiewicz A. 1995. Wpływ pestycydów stosowanych w ochronie ziemniaka na wzrost grzybów owadobójczych izolowanych z gleb pól ziemniaczanych. Acta Agrobotanica 48 (2): 65–73.

Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cichoń B., Żurek M. 2005. Reakcja grzybów owadobójczych na fungicydy pochodzenia roślinnego i syntetycznego in vitro. Acta Agrobotanica 58 (1): 101–111.

Sapieha-Waszkiewicz A., Miętkiewski R., Marjańska-Cochoń B., Żurek M. 2010. Porównanie wpływu preparatów biotechnicznych Bioczos S, Biosept 33 SL i syntetycznych pestycydów na kiełkowanie zarodników grzybów owadobójczych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 43: 117–125.

Sierpińska A., Tkaczuk C., Skrzecz I. 2012. Rola badań nad entomopatogenami w rozwoju biologicznych metod ochrony roślin. W: „Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce” (I. Skrzecz, A. Sierpińska, red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary: 13–29.

Sosnowska D. 2013. Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin. [Progress in research and the use of pathogenic fungi in integrated plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 747–750.

Stachowicz T., Pomykała D. 2008. Prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu: 18–20.

Tkaczuk C. 2008. Występowanie i potencjał infekcyjny grzybów owadobójczych w glebach agrocenoz i środowisk seminaturalnych w krajobrazie rolniczym. Rozprawa Naukowa nr 94. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 160 ss.

Tkaczuk C., Król A., Majchrowska-Safaryan A., Niecewicz Ł. 2014. The occurrence of entomopathogenic fungi in soils from fields cultivated in a conventional and organic system. Journal of Ecological Engineering 15 (3): 137–144.

Tkaczuk C., Krzyczkowski T., Głuszczak B., Król A. 2012. Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. [The influence of selected pesticides on the colony growth and conidial germination of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 969–974.

Tkaczuk C., Majchrowska-Safaryan A., Harasimiuk M. 2016. Występowanie oraz potencjał infekcyjny grzybów entomopatogenicznych w glebach z pól uprawnych, łąk i siedlisk leśnych. [The occurrence and infective potential of entomopathogenic fungi in the soil of arable fields, meadows and forest habitats]. Progress in Plant Protection 56 (1): 5–11.

Tkaczuk C., Majchrowska-Safaryan A., Zawadzka M. 2013. Wpływ spinosadu oraz wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybów entomopatogenicznych w warunkach in vitro. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (4): 194–197.

Tomalak M. 2010. Rynek biologicznych środków ochrony roślin i przepisy legislacyjne. [Market for biological control agents and their legal regulation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1053–1063.

Vänninen I., Hokkanen H. 1988. Effect of pesticides on four species of entomopathogenic fungi in vitro. Annales Agriculturae Fenniae 27: 345–353.

Vänninen I., Tyni-Juslin J., Hokkanen H.M.T. 2000. Presistance of augmented Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana in Finnish agricultural soils. Biocontrol 45: 201–222.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 265-271
First published on-line: 2016-07-07 14:48:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-044
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list