Progress in Plant Protection

Virulence assessment of Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobosa isolates derived from winter oilseed rape towards selected plants from Brassicaceae family
Ocena wirulencji izolatów Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa pochodzących z rzepaku ozimego wobec wybranych roślin z rodziny Brassicaceae

Marcin Wieczyński, e-mail: wieczynski.marcin@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Zbigniew Karolewski, e-mail: zbigniew.karolewski@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
Abstract

Stem canker is one of the most important diseases of oilseed rape, caused by two pathogens – Leptosphaeria maculans and Leptosphaeria biglobsa. The purpose of the study was virulence characterization of L. maculans and L. biglobosa on plants from Brassicaceae family. The isolates from L. maculans (isolates: I, II, III) and L. biglobosa (isolates: IV, V, VI) were obtained from stems and leaves with blackleg symptoms from six cultivars of winter oilseed rape plants. In a greenhouse experiment seeds of Brassicaceae plants were sown into soil inoculated with L. maculans and L. biglobosa. Raphanus sativus L. var. niger (3,2) and Brassica oleracea convar. capitata f. alba (3,4) showed the highest infection degree, while Lepidium sativum and Brassica oleracea var. botrytis subvar. asparagoides demonstrated the highest percent of infected plants, 87% and 92% respectively. The isolate IV (L. biglobosa) was the most virulent isolate on examined plant species. A linear growth of mycelium of L. maculans, L. biglobosa was assessed at various temperatures: 12, 23 and 30°C in a laboratory conditions. The largest daily growth of mycelium had been found for the isolate number IV (L. biglobosa) at each of tested temperatures. The correlation between the growth in vitro and pathogenicity of both species was examined as well. A positive correlation between these two traits for L. biglobosa was proved for all tested plants with the exception of Sinapis alba, Brassica oleracea convar. acephala and Brassica rapa var. rapa. A positive correlation for L. maculans occurred only for R. sativus var. niger.


Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najważniejszych chorób rzepaku, jej sprawcami są dwa patogeny – Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa. Celem badań było określenie wirulencji L. maculans i L. biglobosa wobec roślin należących do rodziny Brassicaceae. Izolaty dwóch gatunków grzyba L. maculans (izolaty: I, II, III) i L. biglobosa (izolaty: IV, V, VI) zostały wyizolowane z liści i łodyg sześciu odmian rzepaku ozimego z objawami chorobowymi. W warunkach szklarniowych nasiona roślin z rodziny Brassicaceae wysiewano do gleby inokulowanej przez L. maculans i L. biglobosa. W największym stopniu porażane były rośliny Raphanus sativus L. var. niger (3,2) i Brassica oleracea convar. capitata f. alba (3,4), natomiast w przypadku Lepidium sativum i Brassica oleracea var. botrytis subvar. asparagoides stwierdzono najwyższy procent porażonych roślin – odpowiednio (87%) i (92%). Największą wirulencją wobec badanych roślin wykazał się izolat IV (L. biglobosa). W doświadczeniu laboratoryjnym oceniono wzrost liniowy grzybni w temperaturach: 12, 23 i 30°C. Spośród badanych izolatów największym dobowym przyrostem grzybni we wszystkich badanych temperaturach charakteryzował się izolat IV (L. biglobosa). Zbadano korelacje między wzrostem in vitro a wirulencją obu gatunków. Wykazano dodatnią korelację między tymi cechami u L. biglobosa dla wszystkich badanych roślin z wyjątkiem Sinapis alba, Brassica oleracea convar. acephala i Brassica rapa var. rapa. Korelacja dodatnia między tymi cechami dla L. maculans występowała tylko u R. sativus var. niger.


Key words
Leptosphaeria maculans; Leptosphaeria biglobosa; Brassicaceae; correlation; winter oilseed rape; korelacja; rzepak ozimy
References

Aubertot J.N., West J.S., Bousset-Vaslin L., Salam M.U., Barbetti M.J., Diggle A.J. 2006. Improved resistance management for durable disease control: a case study of phoma stem canker of oilseed rape (Brassica napus). European Journal of Plant Pathology 114 (1): 91–106.

Chen J.Y., Wu C.P., Li B., Su H., Zhen S.Z., An Y.L. 2010. Detection of Leptosphaeria maculans from imported Canola seeds. Journal of Plant Diseases and Protection 117: 173–176.

Fitt B.D.L., Brun H., Barbetti M.J., Rimmer S.R. 2006. World-wide importance of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) on oilseed rape (Brassica napus). European Journal of Plant Pathology 114 (1): 3–15.

Gwiazdowski R. 2008. Hamowanie wzrostu Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa przez wybrane fungicydy w testach płytkowych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29 (1): 68–73.

Hammond K.E., Lewis B.G. 1987. The establishment of systemic infection in leaves of oilseed rape by Leptosphaeria maculans. Plant Pathology 36 (2): 135–147.

Jędryczka M. 2006. Epidemiologia i szkodliwość suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym w Polsce. Rozprawy i Monografie. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 17, 150 ss.

Karolewski Z. 1998. Ekologia i zwalczanie cylindrosporiozy rzepaku (Pyrenopeziza brassicae Sutton Rawlinson) i suchej zgnilizny kapustnych (Leptosphaeria maculans Desm, Ces Et de Not). Rozprawa doktorska. Akademia Rolnicza w Poznaniu, 95 ss.

Karolewski Z., Walczak D., Kosiada T., Lewandowska D. 2007. Occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa in oilseed rape leaves with different symptoms of stem canker. Phytopathologia Polonica 44: 43–50.

Karolewski Z., Weber Z. 1993. Podatność odmian rzepaku na sztuczne i naturalne zakażenie przez Phoma lingam. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 14: 219–225.

Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków, 701 ss.

Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2011. Fitopatologia. Tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL, Poznań, 314 ss.

Marcroft S.J., Wratten N., Purwantara A., Salisbury P.A., Potter T.D., Barbetti M.J., Howlett B.J. 2002. Reaction of a range of Brassica species under Australian conditions to the fungus, Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg. Australian Journal of Experimental Agriculture 42: 587–594.

McGee D.C., Petrie G.A. 1978. Variability of Leptosphaeria maculans in relation to blackleg of oilseed rape. Phytopathology 68: 625–630.

Mitrovic P., Milovac Z., Marjanovic Jeromela A., Trkulja V., Marinkovic R., Mihic Salapura J., Terzic S. 2014. Rapeseed flowers wilt caused by pathogenic fungi Leptosphaeria maculans in Serbia. Book of Procedings Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”. Bosnia and Herzegovina, Jahorina, October 23–26, 2014: 508–516.

Rouxel T., Balesdent M.H., Seguin-Swartz G., Gugel R. 1995. How many pathogens cause blackleg of crucifers? Blackleg News 4: 1–7.

Shoemaker R.A., Brun H. 2001. The teleomorph of the weakly aggressive segregate of Leptosphaeria maculans. Canadian Journal of Botany 79: 412–419.

Starzycki M., Starzycka E., Jedryczka M., Irzykowski W., Pszczola J., Solecka D. 2006. Identyfikacja i porównanie patogeniczności gatunków Leptosphaeria maculans [Desm.] Ces. et de Not. i Leptosphaeria biglobosa [Shoemaker i Brun] po inokulacji rzepaku ozimego w warunkach polowych i laboratoryjnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27 (1): 51–62.

Weber Z., Karolewski Z. 1997. Porażone fragmenty roślin rzepaku ozimego z poprzedniego sezonu wegetacyjnego jako źródło suchej zgnilizny kapustnych (Leptosphaeria maculans Desm, Ces et de Not). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 18 (2): 321–324.

West J.S., Kharbanda P., Barbetti M.J., Fitt B.D.L. 2001. Epidemiology and management of Leptosphaeria maculans (phoma stem canker) in Australia, Canada and Europe. Plant Pathology 50: 10–27.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 336-342
First published on-line: 2016-09-05 14:03:40
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-054
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list