Progress in Plant Protection

Proposals of biological control of pests in greenhouse cultivation of aromatic plants in Poland and problems related to its application
Propozycje ochrony biologicznej roślin przyprawowych przed szkodnikami w uprawach szklarniowych w Polsce i problemy związane z jej stosowaniem 

Wojciech Goszczyński, e-mail: wgoszcz@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konstatnynów 1H, 20-708 Lublin, Polska

Magdalena Lubiarz, e-mail: lubiarz@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, Polska

Elżbieta Cichocka, e-mail: cichocka@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, Polska
Abstract

The paper presents the first ground rules for biological control of pests in greenhouse cultivation of aromatic plants. Piercing sucking insects, mainly aphids (Aphidoidea), thrips (Thysanoptera), and a single leafhopper species (Cicadomorpha) cause the greatest losses in greenhouse cultivation. Chemical protection has been banned in aromatic plant greenhouse cultivation and no insecticides have been registered so far. The data was collected during eight-year observations of the fauna of aromatic plants and attempts to regulate its numbers. The main goal of the study was to develop the procedures of biological control of pests. We investigated an application of natural enemies of herbivorous insects, that are used in other greenhouse cultivation. It was concluded that the biological methods used in other greenhouse cultivation, sometimes fail in the case of aromatic plants. In this paper we indicated methods of biological control of thrips, aphids, moths (Lepidoptera) and sciarid flies (Sciaridae) in greenhouse cultivation of aromatic plants.


Praca prezentuje pierwsze zasady biologicznej ochrony roślin aromatycznych przed szkodnikami w uprawach szklarniowych. W uprawach tych największe szkody wyrządzają owady o kłująco-ssących narządach gębowych, głównie mszyce (Aphidoidea), wciornastki (Thysanoptera) i jeden gatunek piewika (Cicadomorpha). Jednocześnie w tych uprawach nie wolno stosować ochrony chemicznej i nie zarejestrowano dotychczas żadnego insektycydu. Dane zebrano na podstawie ośmioletnich obserwacji nad fauną roślin przyprawowych i ograniczaniem jej liczebności. Głównym celem badań było stworzenie procedur biologicznego zwalczania szkodników. Przebadano zastosowanie naturalnych wrogów owadów roślinożernych, które są używane w innych typach upraw szklarniowych. Stwierdzono, że metody biologiczne stosowane w innych uprawach pod osłonami, niekiedy zawodzą w przypadku roślin przyprawowych. W pracy zaprezentowano metody ochrony roślin aromatycznych przed wciornastkami, mszycami, motylami (Lepidoptera) i ziemiórkami (Sciaridae) w warunkach upraw szklarniowych.


Key words
biological control; aromatic plants; greenhouse cultivation; herbivorous insects; entomophages; ochrona biologiczna; rośliny przyprawowe; uprawa szklarniowa; owady roślinożerne; entomofagi
References

Blackman R.L., Eastop V.F. 2006. Aphids on the World’s Herbaceous Plants and Shrubs. Vol. 1 and 2. John Wiley & Sons, Chichester, 1439 pp.

Czepiel K. 2003. Thrips (Thysanoptera, Insecta) collected on Thymus vulgaris and Melissa officinalis in Fajslawice (The Lublin Region). Acta Agrophysica 1 (1): 39–45.

Fauna Europaea. 2014. Fauna Europea – all European animal species on the web. Biodiversity Data Journal 2: e4034. www.faunaeur. org/distribution.php [Accessed: 22.01.2016].

Goszczyński W. 1998. Hemiptera infesting umbelliferous and spice medicinal plants. p. 31–34. In: “Monograph Aphids and other Homopterous Insects” Vol. 6. (E. Cichocka, W. Goszczyński, K. Wiech, eds.). Warsaw Agricultural Univeristy, Warsaw, 145 pp.

Goszczyński W., Cichocka E. 2004. Aphids on selected seasoning and medicinal herbs. p. 15–22. In: “Monograph Aphids and other Hemipterous Insects” Vol. 10. (G. Łabanowski, ed.). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Rogów – Skierniewice, 156 pp.

Konecka E., Kaznowski A., Baranek J. 2011. Wykorzystanie bakterii Bacillus thuringiensis do produkcji bioinsektycydów. [The use of Bacillus thuringiensis in the production bio-insecticides]. Postępy Mikrobiologii 50 (4): 303–311.

Kucharczyk H., Setniewska M., Legutowska H. 2006. Zróżnicowanie fauny wciornastków (Thysanoptera) na roślinach zielarskich w rejonie warszawskim. [The diversity of thrips fauna (Thysanoptera) on herbs in the Warsaw region]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 429–432.

Lubiarz M., Goszczyński W., Cichocka E. 2013. Invertebrates inhabiting culinary herbs grown under cover. Journal of Plant Protection Research 53 (4): 333–337.

Lubiarz M., Musik K. 2015. First record of the Ligurian leafhopper, Eupteryx decemnotata Rey 1891 (Cicadomorpha, Cicadellidae) in Poland – an important pest of herbs. Journal of Plant Protection Research 55 (3): 324–326.

Malais M.H., Ravensberg W.J. 2004. Knowing and Recognizing: the Biology of Glasshouse Pests and Their Natural Enemies. Koppert B.V. and Reed Business Information, The Netherlands, 288 pp.

Nickel H., Holzinger W.E. 2006. Rapid range expansion of Ligurian leafhopper, Eupteryx decemnotata Rey, 1891 (Hemiptera: Cicadellidae), a potential pest of garden and greenhouse herbs, in Europe. Russian Entomological Journal 15 (3): 57–63.

Pobożniak M., Sobolewska A. 2011. Biodiversity of thrips species (Thysanoptera) on flowering herbs in Cracow, Poland. Journal of Plant Protection Research 51 (4): 393–398.

Szelegiewicz H. 1959. Jak zbierać i konserwować mszyce dla celów naukowych? [How to collect and conserve aphids for research purposes?]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B 1–2 (13–14): 77–80.

Trdan S., Jenser G. 2003. Monitoring of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) in the vicinity of greenhouses in different climatic conditions in Slovenia. IOBC-WPRS Bulletin 26 (3): 25–31.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 398-403
First published on-line: 2016-09-30 14:40:29
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-063
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list