Progress in Plant Protection

Applying the principles of integrated production and plant protection in selected farms in Podlaskie Voivodeship
Stosowanie zasad integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin w wybranych gospodarstwach województwa podlaskiego 

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Anna Podleśna, e-mail: ap@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Michał Nędzi, e-mail: michalnedzi@wp.pl

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Grabów, 26-704 Przyłęk, Polska
Abstract

The aim of the studies conducted in the Podlaskie Viovodeship was an evaluation of the application range of integrated protection at farms that varied in size of cultivation area and specialization of production. The survey studies conducted in 2013, at the 30 farms situated in different regions of Podlaskie Voivodeship were the source of data used for evaluation of plant production technology. The farm selection was intentional based on the recommendations from the Agricultural Advisory Centre in Szepietowo. The farms were chose based on precisely evaluated criteria, which could provide control of both homogeneity as well as variability of a sample. The conducted analysis of farms showed the great differentiation in the range of studied indicators concerning the major plant production in dependence on a farm size and specialization of production. The data showed a great correlation of evaluated parameters with the principles of integrated production and plant protection. The obtained results provide a good picture of operation of plant production in the farms of Podlaskie Voivodeship and are the useful database for other analyses regarding the plant production.


Celem przeprowadzonych badań była ocena zakresu stosowania integrowanej ochrony roślin w zróżnicowanych pod względem obszaru i kierunku produkcji gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w województwie podlaskim. Źródło danych użytych do oceny technologii produkcji roślinnej stanowiły badania ankietowe przeprowadzone w 30 gospodarstwach usytuowanych w różnych rejonach województwa podlaskiego. Wyboru gospodarstw dokonano w sposób celowy, przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Polegał on na świadomym wyborze obiektów na podstawie precyzyjnie określonych kryteriów zapewniających kontrolę zarówno homogeniczności, jak i zróżnicowania próby. Przeprowadzona analiza gospodarstw rolnych wykazała duże zróżnicowanie w zakresie wybranych wskaźników dotyczących prowadzonej produkcji roślinnej w zależności od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Stwierdzono dużą zgodność ocenianych parametrów z zasadami przewidzianymi dla integrowanej ochrony i integrowanej produkcji roślinnej. Uzyskane wyniki dają bardzo dobry pogląd na sposób prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwach województwa podlaskiego oraz stanowią bazę danych przydatną do wykorzystania w innych analizach z zakresu produkcji roślinnej.


Key words
integrated plant protection; Podlaskie Voivodeship; agricultural practices; fertilization; active substance; yield; integrowana ochrona roślin; województwo podlaskie; zabiegi agrotechniczne; nawożenie; substancja czynna; plon
References

Bąkowski G., Kucharska J. 1996. Poradnik nawożenia i ochrony roślin 1997–1998. AGROCHEM – SITR, Warszawa, 461 ss.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. Urz. UE L 309/71 z dnia 24.11.2009 r.: 71–86.

Golinowska M., Kruszyński M., Bogacz M. 2013. Koszty integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych w latach 2006–2012. [Costs of integrated plant protection in large-scale farms in 2006–2012]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 240–246.

Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J., Korbas M. 2012. Wpływ zmianowania i fungicydów na ograniczanie występowania chorób rzepaku ozimego. [Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1005–1010.

Kisiel R., Babuchowska K. 2005. Wpływ płatności bezpośrednich na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego 12: 144–152.

Kisiel R., Gutowska K. 2010. Unijna pomoc finansowa jako czynnik stymulujący przekształcenia w polskim rolnictwie po akcesji europejskiej. [Union financial assistance as the stimulating factor of transformation in polish agriculture after european accesion]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa 97 (1): 98–108.

Klepacki B., Gołębiewska B. 2004. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. s. 457–465. W: „Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych” (M.G. Woźniak, red.). Mittel, Rzeszów.

Kołoszko-Chomentowska Z. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego 41, 135 ss.

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. [Simplified systems of soil management in relation to the occurrence of disease casual agents]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1431–1438.

Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2014. Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 90 ss.

Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009. Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Studia i Raporty IUNG-PIB 14: 27–54.

Kuś J. 2007. Uprawa roli w rolnictwie integrowanym. s. 135–146. W: „Integrowana produkcja roślinna” (J. Podleśny, red.). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.

Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2014. Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. [Use of production means in light of new rules of integrated plant protection]. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe 16 (5): 160–168.

Oleksiak T. 2013. Rynek nasion 2012. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 11 ss.

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r. 2014. GUS, Warszawa, s. 12.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Dz. U. RP z dnia 26.04.2013 r. poz. 505. Data ogłoszenia 26.06.2013 r.

Smagacz J. 2007. Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślinnej. s. 147–154. W: „Integrowana produkcja roślinna” (J. Podleśny, red.). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015. 2015. GUS, Warszawa, s. 39.

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r. 2015. GUS, Warszawa: 105–106.

Wiewióra B. 2010. Wpływ zdrowotności materiału siewnego jęczmienia jarego na występowanie chorób na roślinach oraz wartość siewną zebranego ziarna. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 257/258: 3–16.

Ziętara W. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157–169.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 388-397
First published on-line: 2016-09-30 11:00:13
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-062
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list