Progress in Plant Protection

Occurrence of pin nematode (Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922) and lesion nematodes (Pratylenchus spp. Filipjev, 1936) in celery crops (Apium graveolens L.)
Występowanie szpilecznika baldasznika (Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922) oraz korzeniaków (Pratylenchus spp. Filipjev, 1936)w uprawach selera (Apium graveolens L.)

Aneta Chałańska, e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Aleksandra Bogumił, e-mail: aleksandra.bogumil@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Daniel Sas, e-mail: daniel.sas@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Abstract

Evaluation of occurrence of Pratylenchus spp. and Paratylenchus bukowinensis in celery crops was conducted during the growing season 2013–2014. To nematological analyses contained 31 soil samples collected from 11 voivodeships. Pin nematodes were isolated from 26 samples, whereas lesion nematodes from 25 soil samples. The highest numbers of P. bukowinensis were recorded in the samples originated from Wielkopolska Voivodeship while abundances of Pratylenchus spp. were the highest in Łódz Voivodeship. The results of this study suggest that celery crops are at high risk of infestation of these nematodes.


W sezonie wegetacyjnym 2013–2014 przeprowadzono ocenę upraw selera w kierunku obecności nicieni Pratylenchus spp. oraz Paratylenchus bukowinensis. Do analizy nematologicznej pobranych zostało 31 prób gleby, pochodzących z 11 województw. Szpilecznik baldasznik stwierdzony został w 26, a korzeniaki w 25 próbach gleby. Najwyższe liczebności P. bukowinensis odnotowano w województwie wielkopolskim, a Pratylenchus spp. najliczniej występowały w województwie łódzkim. Uzyskane wyniki świadczą o zagrożeniu upraw selera ze strony tych szkodników.


Key words
celery; plant parasitic nematodes; potential threat; seler; nicienie pasożyty roślin; potencjalne zagrożenie 
References

Brzeski M.W. 1975. Szkodliwość węgorka selerkowca (Paratylenchus bukowinensis Micol.) dla selerów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin 5 (1): 23–29.

Brzeski M.W. 1978. Seasonal dynamics of Paratylenchus bukowinensis and some other nematodes. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin 7 (1): 67–74.

Brzeski M.W. 1996. Guzaki w uprawach polowych. Ochrona Roślin 40 (10): 4–5.

Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchina in Poland and temperate Europe. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 396 pp.

Brzeski M.W., Górska A., Łabanowski G. 1999. Korzeniaki i guzaki w rozsadach roślin warzywnych i sadzonkach roślin ozdobnych. Ochrona Roślin 43 (7), s. 11.

Courtney W.D., Polley D., Miller V.L. 1955. TAF, an improved fixative in nematode technique. Plant Disease Reporter 39: 570–571.

Dolna J. 1984. Guzak północny – Meloidogyne hapla na chwastach w marchwi i jej przedplonach. Ochrona Roślin 28 (5): 13–14.

Karnkowski W., Dobosz R., Stadnicka M., Saldat M. 2013. Wystąpienie guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae) w sadzeniakach na terytorium Polski. [Occurence of the northern root-knot nematode Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae) in seed potatoes on the territory of Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 371–375.

Kornobis S. 2003. Diversity of Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 population in Poland. Russian Journal of Nematology 12 (1): 31–38.

Lownsberry B.F., Stoddard E.M., Lownsberry J.W. 1952. Paratylenchus hamatus pathogenic to celery. Phytopathology 42 (12): 651–653.

Luc M., Sikora R.A., Bridge J. 2005. Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CABI Bioscience, Egham, UK, 871 pp.

Oostenbrink M., Besemer A.F.H. 1953. Parasitaire aaltjes al seen oorzaak van “wortelrot” in de snijbloemencultuur en hun bestrijding met grondontsmettingsmiddelen. Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat te Gent 18 (2): 335–349.

Starr J.I., Mai W.F. 1976. Effect of soil microflora on the interaction of tree plant-parasitic nematodes with celery. Phytopatology 66: 1224–1228.

Szczygieł A. 1981. Trials on susceptibility of strawberry cultivars to the root lesion nematode, Pratylenchus penetrans. Friut Science Reports 8 (3): 121–125.

Szczygieł A. 1983. On the tolerance limit of strawberry plants to root lesion nematode Pratylenchus penetrans (Cobb). Fruit Science Reports 10 (3): 135–143.

Szczygieł A., Danek J. 1975. Doświadczenia nad szkodliwością Pratylenchus penetrans (Cobb) dla generatywnych podkładek drzew owocowych. [Experiments on the harmfulness of (the nematode) Pratylenchus penetrans (Cobb) to generative rootstocks of fruit trees]. Prace Instytutu Sadownictwa, Seria A 9: 153–166.

Szczygieł A., Rebandel Z. 1982. Szkodliwość korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus penetrans) dla truskawki w warunkach polowych w glebie lekkiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin 12 (1/2): 175–183.

Szczygieł A., Rebandel Z. 1985. Wpływ korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus penetrans) na wzrost dwóch generatywnych podkładek, antonówki i czereśni ptasiej, w warunkach polowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 136: 209–214.

Townshend J.L. 1962. The root-lesion nematode, Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) Filip. & Stek. 1941, in celery. Canadian Journal of Plant Science 42 (2): 314–322.

Townshend J.L. 1963. The pathogenicity of Pratylenchus penetrans to celery. Canadian Journal of Plant Science 3: 70–76.

Townshend J.L. 1991. Morphological observations of Pratylenchus penetrans from celery and strawberry in southern Ontario. Journal of Nematology 23 (2): 205–209.

Townshend J.L., Wolynetz M.S. 1991. Penetration of celery and alfalfa roots by Pratylenchus penetrans as affected by temperature. Journal of Nematology 23 (2): 194–197.

Trojan P. 1981. Ekologia biocenoz. s. 285–389. W: „Ekologia ogólna” (W. Jarosławska, red.). Wyd. IV. PWN, Warszawa, 420 ss.

Vovlas N., Lucarelli G., Sasanelli N., Troccoli A., Papajova I., Palomares-Rius J.E., Castillo P. 2008. Pathogenicity and host-parasite relationships of the root-knot nematode Meloidogyne incognita on celery. Plant Pathology 57 (5): 981–987.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 366-371
First published on-line: 2016-09-28 14:29:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-059
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list