Progress in Plant Protection

Population dynamics and spatial distribution of Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera: Phyllaphididae) on common walnut (Juglans regia L.) at home gardens and street tree plantings in Siedlce
Dynamika populacji i rozkład przestrzenny Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera: Phyllaphididae) na orzechu włoskim (Juglans regia L.) w ogrodach przydomowych i miejskich zadrzewieniach Siedlec 

Robert Krzyżanowski, e-mail: robert.krzyzanowski@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska
Abstract

Common walnut (Juglans regia L.) has gained recognition in Poland as an ornamental species in city environments. More frequent use of walnut in the city landscape has induced a more thorough analysis of the factor that causes a significant decrease in the decorative values of this tree. The aim of this paper was to trace population dynamics and spatial distribution of Chromaphis juglandicola (Kalt.) occupying the J. regia trees. The studies were conducted on walnut trees (J. regia) in Siedlce in the years 2010–2012. Three tree stands in home gardens were selected for observation (H1, H2, H3) and one near the street (H4). It was established that Ch. juglandicola occurs on the J. regia trees growing in Siedlce town plantings in 2011. Scattered colonies Ch. juglandicola were observed on the bottom part of the leaf blade and all leaflets in composite leaf of walnut were quickly infested.


W Polsce orzech włoski (Juglans regia L.) ze względu na swój pokrój i okazałe liście zdobył uznanie jako drzewo zdobiące otaczającą nas przestrzeń. Coraz częstsze wykorzystanie orzecha włoskiego w krajobrazie miejskim skłoniło do dokładniejszego przeanalizowania czynnika, który powoduje znaczne obniżenie dekoracyjności tej rośliny. Celem pracy było przedstawienie dynamiki populacji oraz prześledzenie rozkładu przestrzennego Chromaphis juglandicola (Kalt.) zasiedlającej drzewa J. regia. Badania prowadzono na orzechu włoskim (J. regia) w Siedlcach, w latach 2010–2012. Do obserwacji wytypowano trzy stanowiska występujące w ogrodach przydomowych (H1, H2, H3) oraz jedno przyuliczne (H4). Ustalono, że Ch. juglandicola występuje na drzewach J. regia rosnących w miejskich zadrzewieniach Siedlec. Mszyce te najliczniej odnotowano na stanowisku osiedlowym w roku 2011. Mszyca występowała w rozproszeniu na spodniej stronie blaszki liściowej, gdzie zasiedlała w szybkim tempie wszystkie listki w liściu złożonym orzecha włoskiego.


Key words
aphids; Chromaphis juglandicola; walnut; population dynamics; mszyce; orzech; dynamika populacji 
References

Barbagallo S., Binazzi A., Bolchi Serini G., Conci C., Longo S., Marotta S., Martelli M., Patti I., Pellizzari G., Rapisarda C., Russo A., Tranfaglia A. 1995. Homoptera Sternorrhyncha. p. 3–54. In: “Checklist delle specie della fauna italiana” (A. Minelli, S. Ruffo, S. La Posta, eds.). Bologna, Calderini, 57 pp.

 

Blackman R. 2014. Aphids on the World’s Plants. An online identification and information guide. www.aphidsonworldsplants.info [Accessed: 12.08.2015].

 

Blackman R.L., Eastop V.F. 2000. Aphids on the World’s Crops. An identification and information guide. The Natural Museum, London, 466 pp.

 

Cichocka E. 1980. Mszyce roślin sadowniczych Polski. PWN, Warszawa, 119 ss.

 

Cichocka E., Goszczyński W., Szybczyński K. 1998. Mszyce i ich naturalni wrogowie na klonach w Warszawie. p. 83–88. In: „Fauna miast – Urban fauna” (T. Barczak, P. Indykiewicz, eds.). Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz, 263 pp.

 

Halbert S.E., Evans G.A., Clinton D.C., Nieto-Nafria J.M., Dixon A.F.G. 1998. Establishment of Taxoptera citricida in Florida. Aphids in natural and managed ecosystems. Proceedings of the Fifth International Symposium on Aphids. Spain, Leon: 547–554.

 

Holman J. 1991. Aphids (Homoptera, Aphidoidea) and their host plants in the Botanical Garden of the Charles University of Prague. Acta Universitatis Carolinae, Biologica 35: 19–55.

 

Holman J., Pintera A. 1981. Ubersicht der Blattlause (Homoptera, Aphidoidea) der Romanischen Sozialistichen Republik. Studie CSAV 15: 1–125.

 

Hougardy E., Mills N.J. 2009. Factors influencing the abundance of Trioxys pallidus, a successful introduced biological control agent of walnut aphid in California. Biological Control 48: 22–29.

 

Jaśkiewicz B. 2003. Zdobniczka orzechowa (Panaphis juglandis Goetze) i zdobniczka podliściowa (Chromaphis juglandicola Kalt.) – mszyce obniżające dekoracyjność orzecha włoskiego. Ochrona Roślin 10: 17–18.

 

Jaśkiewicz B., Cichocka E. 2004. Aphids on European Walnut (Juglans regia L.) in the urban conditions of Lublin. Aphids and Other Hemipterous Insects 10: 35–46.

 

Jaśkiewicz B., Kmieć K. 2007. The occurrence of Panaphis juglandis (Goetze) and Chromaphis juglandicola (Kalt.) on walnut under the urban condition of Lublin. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 6: 15–26.

 

Juronis V., Rakauskas R. 2004. Recent addition to the aphid (Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) fauna of Lithuania. Acta Zoologica Lituanica 14: 67–70.

 

Karczmarz K. 2010. Numerical strength dynamics of Chromaphis juglandicola (Kalt. 1843) on common walnut (Juglans regia L.) in Lublin town plantings. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 9: 121–132.

 

Krzyżanowski R. 2016. Wpływ lotnych związków orzecha włoskiego Juglans regia L. na zachowanie mszyc Panaphis juglandis (Goeze, 1778) i Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843). Wydawnictwo UPH, Siedlce, 142 ss.

 

Krzyżanowski R., Leszczyński B., Goławska S. 2017. Wpływ salicylanu metylu na zachowanie mszyc Panaphis juglandis i Chromaphis juglandicola związane z żerowaniem. s. 67. W: Materiały konferencyjne, XXV Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna – Mszyce i inne roślinożerne stawonogi. Katowice-Kochcice, 24–27 kwiecień 2017, 82 ss.

 

Lampel G. 1988. Nasonovia (Kakimia) werderi n. sp. und weitere fur die Schweiz neue Blattlaus-Arten (Homoptera, Aphidina). Mitteillungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 61: 253–294.

 

Magnussen T., Hansen L.O. 2014. Panaphis juglandis (Goeze, 1778) and Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera, Aphididae) in Norway – two aphid species associated with common walnut (Juglans regia L.). Norwegian Journal of Entomology 61: 186–189.

 

Milevoj L., Kravanja N. 1999. Zdravstvena problematica dreja v urbanem okolu. [Health problems of trees in urban areas]. Zbornik predavanj in referatov s 4. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Portorož, 3–4 marec 1999: 421–428.

 

Nieto Nafría J.M., Diaz Gonzalez T.E., Mier Durante M.P. 1984. Catalogo de los Pulgones de España y de sus Plantas Hospedadores. Universida de León (Secretariado de Publicaciones), León, 174 pp.

 

Petrovič O. 1998. Check-list of aphids (Homoptera: Aphididae) in Serbia. Acta entomologica serbica 3 (1–2): 9–42.

 

Pisarski B. 1979. Presja urbanizacyjna a zespoły fauny. Materiały konferencji naukowo-technicznej – Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie. Wydawnictwo PAN: 116–120.

 

Wani S.A., Ahmad S.T. 2014. Competition and niche-partitioning in two species of walnut aphids. International Journal of Scientific Research and Reviews 3: 120–125.

 

Wilkaniec B. 1999. Studies of bionomy and ecology of large walnut aphid, Callaphis juglandis (Goetz.) (Homoptera, Phyllaphididae) on walnut tree. Annals of Agricultural Sciences, Series E, Plant Protection 28: 37–43.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 211-218
First published on-line: 2017-09-21 14:59:31
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-033
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list