Progress in Plant Protection

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures 

Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

Marcin Kozak, e-mail: marcin.kozak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Pl. Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław , Polska

Wiesław Wojciechowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Marta Ćwiertniewska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Monika Białkowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska
Abstract

Nowadays, when sustainable agriculture has become meaningful, legume crops, which provide high protein content feed and improve soil properties are of special value. A well-balanced cereal-legume mixtures brings many profits, such as better productivity or ecological benefits as improvement of cereal healthiness. In the aspect of the crop structure in Poland dominated by cereals this issue seems to be of a great importance. The aim of the experiment was to determine the health condition of spring triticale in cereallegume mixtures with diversified share of both components. Spring triticale cultivar Milkaro was sown with two cultivars of yellow lupine – Dukat and Mister. Pure sowing of triticale was compared with 50, 73, 86 and 94 share of triticale in mixture. A positive influence of legume participation in mixtures on spring triticale healthiness was shown. No significant influence on the tested properties of yellow lupine cultivars was stated. 

 

W dobie rolnictwa zrównoważonego szczególnego znaczenia nabiera uprawa roślin strączkowych, które oprócz dostarczania wysokobiałkowej paszy, poprawiają właściwości gleby. Odpowiednio dobrana mieszanka zbożowo-strączkowa może oprócz efektów produkcyjnych przynieść znaczne korzyści ekologiczne, chociażby poprawę zdrowotności roślin zbożowych. Jest to ważne, gdyż od kilku lat udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce stanowi około trzy czwarte całkowitej powierzchni upraw. Celem badań było określenie zdrowotności pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych z różnym udziałem obu komponentów. Pszenżyto jare odmiany Milkaro wysiewano z dwoma odmianami łubinu żółtego: Dukat i Mister. Stosowano siew czysty pszenżyta oraz mieszany z 50, 73, 86 i 94% udziałem pszenżyta. Wykazano korzystne oddziaływanie udziału rośliny strączkowej w mieszance z pszenżytem jarym na jego zdrowotność. Nie wykazano natomiast istotnego wpływu na badane cechy odmiany łubinu żółtego.

 

Key words
spring triticale; cereal-legume mixtures; healthiness; pszenżyto jare; mieszanki zbożowo-strączkowe; zdrowotność
Progress in Plant Protection (2014) 54: 9-13
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-002
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list