Progress in Plant Protection

The influence of herbicides combined with mechanical treatments on weed infestation, growth and yield of onion (Allium cepa L.)

Wpływ łączenia ochrony chemicznej z zabiegami mechanicznymi na zachwaszczenie, wzrost i plony cebuli (Allium cepa L.)

Małgorzata Kohut, e-mail: malgorzata.kohut@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Oddział Warzywnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3 , 96-100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Anyszka

Instytut Ogrodnictwa Oddział Warzywnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3 , 96-100 Skierniewice , Polska

Joanna Golian

Instytut Ogrodnictwa Oddział Warzywnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3 , 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

Field experiments were carried out in 2010–2012 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The aim of this studies was to determine the response of drilled onion and weeds to herbicides combined with mechanical treatments, in comparison to the usages of herbicides and the impact of weed management methods on the weed infestation and the yield of onion. During the experiments the following herbicides were used: pendimethalin applied after sowing of onion or after emergences in mixture with bromoxynil, glyphosate pre-emergence and bromoxynil and oxyfluorofen post-emergence. Mechanical treatments were conducted at 2–4 and 3–5 leaves stage of onion. Studies shown that weed control depended on herbicides and their rates. Mechanical treatments performed after herbicides application caused strong reduction of infestation and advantageously influenced on the yield of onion. The highest yields were obtained from plots with regular hand weeded and after chemical weed control including the use of pendimethalin after sowing, glyphosate pre-emergence and bromoxynil post-emergence, with the split application method.

 

W latach 2010–2012, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania polowe, których celem było określenie reakcji cebuli z siewu i chwastów na herbicydy stosowane w połączeniu z zabiegami mechanicznymi, w porównaniu do zastosowania samych herbicydów oraz wpływu tych systemów ochrony na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie cebuli. Do badań użyto następujące herbicydy: pendimetalinę, stosowaną po siewie oraz po wschodach w mieszaninie z bromoksynilem, glifosat przed wschodami oraz oksyfluorofen i bromoksynil, po wschodach cebuli. Zabiegi mechaniczne przeprowadzano w fazie 2–4 i 3–5 liści cebuli. Badania wykazały, że stopień zniszczenia chwastów przez herbicydy, w zakresie użytych dawek, był zróżnicowany. W systemach obejmujących zabiegi mechaniczne, wykonywane po zastosowanych wcześniej herbicydach, zanotowano bardzo silne ograniczenie zachwaszczenia pierwotnego i wtórnego oraz korzystny wpływ na plonowanie cebuli. Najwyższe plony uzyskano z obiektów systematycznie pielonych ręcznie oraz odchwaszczanych chemicznie z użyciem pendimetaliny po siewie, glifosatu przed wschodami i bromoksynilu metodą dawek dzielonych, po wschodach rośliny uprawnej.

 

Key words
drilled onion; weed control; herbicides; mechanical treatments; cebula z siewu; chwasty; herbicydy; zabiegi mechaniczne
Progress in Plant Protection (2014) 54: 31-37
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-006
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list