Progress in Plant Protection

Influence of some climate and soil conditions on tribenuron methyl activity depending on rate and adjuvant

Wpływ niektórych warunków klimatycznych i glebowych na działanie tribenuronu metylu w zależności od dawki i adiuwanta

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Abstract

The controlled environment experiments were carried out to evaluate the activity of tribenuron methyl applied under different climate and soil conditions depending on herbicide rate and application method. The herbicide was applied at two doses (15 and 7.5 g/ha), single and in the mixture with adjuvant Trend 90 EC. It was applied against plants of Anthemis arvensis L. and Papaver rhoeas L. that differed in plant moisture status (dry and wet plants) and type of soil (black soil and podsolic soil). Plant moisture status at the time of herbicide treatment differentiated activity of tribenuron methyl applied as single dosage against examined weed species, especially P. rhoeas. Greater efficacy was obtained when plants were wet during application time. Joint application of herbicide and adjuvant overcame differences in herbicide efficacy related to plant moisture status. Tribenuron methyl applied against both weed species growing on black soil was highly effective, independently on dose and application method. Weeds growing on podsolic soil were less controlled by herbicide used at single dosage than in the mixture with adjuvant. Differences in dose activity were observed, especially in the case of single application.

 

Doświadczenia w warunkach kontrolowanych wykonano w celu oceny działania tribenuronu metylu stosowanego w różnych warunkach klimatycznych i glebowych w zależności od dawki środka oraz sposobu aplikacji. Herbicyd zastosowano w dwóch dawkach (15 i 7,5 g/ha), oddzielnie oraz łącznie z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC. Aplikowano go na rośliny Anthemis arvensis L. i Papaver rhoeas L. charakteryzujące się różnym stopniem uwilgotnienia (rośliny suche i wilgotne) oraz glebowych (czarna ziemia, gleba płowa). Stan uwilgotnienia roślin w momencie wykonywania zabiegu zróżnicował działanie tribenuronu metylu stosowanego samodzielnie w stosunku do badanych gatunków chwastów, a zwłaszcza P. rhoeas. Wyższą skuteczność osiągnięto, gdy w momencie wykonywania zabiegu rośliny były wilgotne. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem zniwelowała różnice w jego skuteczności w zależności od stanu uwilgotnienia roślin. Tribenuron metylu zastosowany na oba gatunki rosnące na czarnej ziemi wykazał wysoką skuteczność, niezależnie od wysokości dawki oraz sposobu aplikacji. Herbicyd stosowany samodzielnie na glebie płowej niszczył chwasty słabiej niż zastosowany z adiuwantem. Wykazano różnice w działaniu badanych dawek środka, zwłaszcza w przypadku samodzielnej aplikacji.

 

Key words
tribenuron methyl; adjuvant; herbicide dose; biomass reduction; Anthemis arvensis L.; Papaver rhoeas L.; plants wetting status; soil type; tribenuron metylu; adiuwant; dawka herbicydu; redukcja biomasy; stan uwilgotnienia roślin; typ gleby
Progress in Plant Protection (2014) 54: 38-43
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-007
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list