Progress in Plant Protection

Efficacy of Ortus 05 SC (fenpyroximate) in control of the strawberry mite (Phytonemus pallidus Banks.) on strawberry plantations after fruit harvest

Ocena biologicznej skuteczności preparatu Ortus 05 SC (fenpiroksymat) w zwalczaniu roztocza truskawkowca (Phytonemus pallidus Banks.) na truskawce po zbiorze owoców

Barbara H. Łabanowska, e-mail: Barbara.Labanowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

The strawberry mite (Phytonemus pallidus) is a very important pest of strawberry in Poland. The pest feeds on the smallest, young folded leaves, flower buds and flowers. Plants heavily infested with mites become severely stunted and crinkled, resulting in changes in fruit size and quality. The pest easily spreads on plantation with strawberry seedlings. P. pallidus has to be control on many strawberry plantations however, its controls is very difficult due to the lack of registered products. Recently there was only one acaricide permitted on strawberry. The aim of these trials was to evaluate the effectiveness of fenpyroximate (Ortus 05 SC) against the strawberry mite. Ortus 05 SC at the rate of 1.25 and 1.5 l/ha as well as Ortus 05 SC (1.125 l/ha) + Slippa (0.2 l/ha) was applied twice with one week interval after strawberry harvest and it gave average level of the control (about 80%). Ortus 05 SC used at the rate 1.0 l/ha gave lower efficacy (30%), especially on heavily infested plantation. In 2013 Ortus 05 SC was registered for control of the strawberry mite inPoland and may be use once during a vegetation season. 

 

Roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus) jest bardzo groźnym szkodnikiem truskawki. Jego larwy i osobniki dorosłe żerują na najmłodszych liściach, pąkach kwiatowych i kwiatach, co jest przyczyną karłowacenia roślin oraz znacznej redukcji wielkości owoców i owocowania roślin. Roztocz ten bardzo łatwo rozprzestrzenia się z sadzonkami, a także na plantacji przemieszczając się pomiędzy roślinami. Musi on być zwalczany na wielu plantacjach, chociaż jest bardzo trudnym do zniszczenia, gdyż od kilku lat brakuje skutecznych środków. Ostatnio zarejestrowany był tylko jeden akarycyd, do stosowania tylko po zbiorze owoców. Celem prowadzonych doświadczeń była ocena przydatności fenpiroksymatu, substancji czynnej preparatu Ortus 05 SC do zwalczania roztocza truskawkowca. Ortus 05 SC w dawce 1,25 i 1,5 l/ha oraz Ortus 05 SC z dodatkiem zwilżacza Slippa (0,2 l/ha) zastosowany dwukrotnie po zbiorze owoców truskawki, zwalczał roztocza na poziomie średnio około 80%. Ortus 05 SC zastosowany w dawce 1,0 l/ha był mniej skuteczny (około 30% po 3 tygodniach), szczególnie na plantacji bardzo silnie zasiedlonej przez roztocza. W 2013 roku został zarejestrowany do zwalczania roztocza truskawkowca na truskawce i może być zastosowany jeden raz w sezonie.

 

Key words
strawberry mite; Phytonemus pallidus; control; fenpyroximate; Ortus 05 SC; strawberry; roztocz truskawkowiec; zwalczanie; fenpiroksymat; truskawka
Progress in Plant Protection (2014) 54: 44-50
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-008
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list