Progress in Plant Protection

Influence of metamitron dose and surfactant on weed control and yield of sugar beet

Wpływ dawki metamitronu i surfaktanta na efektywność ograniczania zachwaszczenia oraz plonowanie korzeni buraka cukrowego

Justyna Trajdos, e-mail: j.trajdos@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Mariusz Kucharski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Jerzy Sadowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Abstract

The aim of this study was to evaluate the influence of metamitron dose and surfactant addition on weed control, phytotoxicity effect and yield of sugar beet. The herbicide was applied before crop emergence at full (recommended) dose and reduced by 33%. Additionally, reduced dose application was performed in the mixture with surfactant Trend 90 EC. The field experiments were carried out in the years 2008–2010, on arable fields located nearWrocław. The greatest weed control effect was obtained after application of metamitron at full dose. Reduction of the metamitron dose resulted in a decrease of herbicide efficacy against all weed species. The addition of surfactant to reduced dose of metamitron improved herbicide effectiveness to a level that was observed for the full dose of herbicide. The highest sugar beet yield was obtained when metamitron was applied at full dose alone and reduced dose in the mixture with surfactant. Significantly lower yield of sugar beet was harvested from plots treated with reduced dose of metamitron without surfactant.

 

Celem badań była ocena efektywności chwastobójczej i fitotoksyczności herbicydu zawierającego metamitron, stosowanego przedwschodowo, w zależności od wielkości dawki i dodatku surfaktanta oraz jego wpływ na plonowanie buraka cukrowego. Herbicyd aplikowano w dawce pełnej i zredukowanej, samodzielnie oraz łącznie z surfaktantem Trend 90 EC. Badania prowadzono w latach 2008–2010, na plantacjach produkcyjnych buraka cukrowego. Najlepsze efekty w zwalczaniu chwastów uzyskano w przypadku aplikacji metamitronu samodzielnie, w dawce pełnej. Obniżenie dawki metamitronu o 33% skutkowało spadkiem skuteczności chwastobójczej wobec wszystkich ocenianych gatunków chwastów. Aplikacja zredukowanej dawki metamitronu z adiuwantem poprawiła efektywność chwastobójczą do poziomu, jaki obserwowano po zastosowaniu pełnej dawki herbicydu. Metamitron stosowany w dawce pełnej oraz zredukowanej z dodatkiem badanego adiuwanta, zapewnił uzyskanie najwyższego plonu korzeni buraka cukrowego. Niższy statystycznie plon zebrano po aplikowaniu obniżonej dawki metamitronu.

 

Key words
herbicide; surfactant; preemergence application; weed control; sugar beet; herbicyd; surfaktant; aplikacja przedwschodowa; regulacja zachwaszczenia; burak cukrowy
Progress in Plant Protection (2014) 54: 51-55
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-009
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list