Progress in Plant Protection

The formation of weed infestation of winter rye under organic farming system depending on the method of sowing and the use of seed dressing and mineral fertilizer

Kształtowanie się zachwaszczenia żyta uprawianego w warunkach ekologicznego gospodarowania
w zależności od sposobu siewu oraz zastosowania zaprawy nasiennej i nawozu mineralnego

Ewa Tendziagolska, e-mail: ewa.tendziagolska@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni , Pl. Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław , Polska

Piotr Kuc

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni , Pl. Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław , Polska
Abstract

The field experiment was carried out in 2009–2011 at Swojec Experimental Station of the University of Environmentaland Life Science inWrocław. The aim of the studies was to compare two methods of sowing of winter rye (pure stand and variety mixture) that include an application of permitted fertilizer and seed dressing in organic farming and evaluation of weed infestation. Variety mixture of rye significantly decreased number of weeds both during tillering and flowering stages of rye as well as their dry weight in comparison with weed infestation in pure stand of rye. Winter rye grown in variety mixture was characterized by higher tillering and higher index of LAI (leaf area index) what resulted in beneficial shadowing and it was a consequence of lower weed infestation on the plots with three‐variety mixture. Varying levels of agricultural practices did not significantly affect weed infestation, but it was noticed that the number of weeds and their dry weight were a little bit lower after the use of fertilizer Estakizeryt.

 

Doświadczenie zostało założone w latach 2009–2011 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania miały na celu porównanie dwóch sposobów siewu żyta (siew czysty lub mieszanina odmianowa) z wykorzystaniem dozwolonego do stosowania w rolnictwie ekologicznym nawozu mineralnego oraz zaprawy nasiennej na stan i stopień zachwaszczenia łanu. Uprawa żyta w mieszaninie odmianowej przyczyniła się do istotnego zmniejszenia liczby chwastów zarówno w okresie krzewienia, jak i w terminie kwitnienia zboża oraz ich suchej masy w porównaniu do zachwaszczenia obserwowanego w życie uprawianym w siewie czystym. Żyto uprawiane w mieszaninie charakteryzowało się lepszym rozkrzewieniem oraz wyższym wskaźnikiem LAI (leaf area index – indeks pokrycia liściowego), co sprzyjało lepszemu zacienieniu łanu i w konsekwencji ograniczeniu zachwaszczenia na poletkach obsianych mieszanką trójodmianową. Zastosowane w doświadczeniu zróżnicowane poziomy agrotechniki nie wpływały istotnie na zmiany stopnia zachwaszczenia łanu żyta. Obserwowano tylko nieznaczne zmniejszenie liczby, jak i masy chwastów po aplikacji Estakizerytu.

 

Key words
pure stand; cultivar mixture; mineral fertilizer; seed dressing; zasiew czysty; mieszanina odmian; nawożenie mineralne; zaprawa nasienna
Progress in Plant Protection (2014) 54: 56-60
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-010
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list