Progress in Plant Protection

Influence of copper on acetochlor degradation in soil

Wpływ miedzi na rozkład acetochloru w glebie

Jerzy Sadowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Mariusz Kucharski, e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Stanisław Wróbel

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Olga Kalitowska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Abstract

The aim of the studies was to determine the influence of copper on acetochlor degradation in soil. The experiment was carried out in laboratory conditions (plant growth chamber). Acetochlor was applied to two different soils (similar textures, pH, organic carbon content and contrasting copper content: soil contaminated by copper and soil with low copper concentration). Soil samples were taken for analyses 1 hour (initial concentration) and 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 96 days after treatment. Acetochlor residue was analysed using GC/ECD (gas chromatography with electron capture detector). Good linearity was found between logarithmic concentration of acetochlor residues and time. The differences in copper content influenced the acetochlor decay in soil. Values of DT50 obtained in the experiment varied from 9 to 22 days. A high concentration of copper in soil slowed down of acetochlor degradation (the DT50 value was higher – 22 days). 

 

Celem pracy było określenie wpływu miedzi na rozkład acetochloru w glebie. Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych (komora klimatyczna). Acetochlor aplikowano na dwie gleby o zbliżonym składzie granulometrycznym, pH i zawartości węgla organicznego, a o zróżnicowanej zawartości miedzi: gleba skażona miedzią i gleba o niskiej zawartości miedzi. Próbki gleby do analiz pobierano 1 godzinę po opryskiwaniu (stężenie początkowe), a następne po 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 96 dniach po aplikacji herbicydu. Pozostałości acetochloru oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC/ECD – gas chromatography with electron capture detector). Wyznaczone krzywe rozkładu opisano matematycznie. Najlepsze dopasowanie danych eksperymentalnych do modelu uzyskano stosując kinetyczne równanie reakcji pierwszego rzędu. Czas połowicznego rozkładu DT50 acetochloru wyniósł 9–22 dni. Zawartość miedzi w glebie miała znaczący wpływ na szybkość rozkładu i wartość wskaźnika DT50. Wolniejszy rozkład acetochloru, a tym samym wyższą wartość DT50 (22 dni), stwierdzono w glebie zanieczyszczonej miedzią.

 

 

 

Key words
acetochlor; copper; herbicide; soil; residue; degradation rate; miedź; herbicyd; gleba; pozostałości; dynamika rozkładu
Progress in Plant Protection (2013) 53: 674-676
First published on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-004
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list