Progress in Plant Protection

Metody zaprawiania materiału siewnego dozwolone w rolnictwie ekologicznym
Seed dressing methods allowed in organic farming

Jolanta Kowalska, e-mail: j.kowalska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Joanna Łukaszyk, e-mail: J.lukaszyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Zaprawianie materiału siewnego jest pierwszym i czasami najważniejszym zabiegiem ochronnym. Stosowanie środków biologicznych i naturalnych jest obecnie zabiegiem alternatywnym dla chemicznych zapraw. W rolnictwie ekologicznym zaprawy chemiczne nie są dozwolone i dlatego wykorzystanie wszystkich innych dozwolonych metod i substancji oraz sposobów jest interesującym zagadnieniem dla praktyki. Artykuł omawia szereg metod i prezentuje wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach z tego zakresu. Omówiono możliwości stosowania zaprawiania pozwalającego na stymulowanie kiełkowania, zapewnienie zdrowotności siewek oraz polepszenie ich rozwoju, co w warunkach rolnictwa ekologicznego jest ważnym czynnikiem powodzenia w uprawie.

 

Seed treatment is the first, and sometimes the most important, protective treatment. The use of biological and natural agents is now an alternative to using chemical substances in this process. In organic farming, chemical dressing is not allowed, therefore the use of all other permitted methods and substances is an important topic for work experience. The article includes a large number of seed dressing methods and the results of research carried out in recent years within this topic. The possibilities of seed dressing that stimulate germination, ensure the health and development of seedlings and are dedicated to organic farming system are presented, which in the conditions of organic farming is an important factor of success in cultivation.

Key words
substancje podstawowe; substancje naturalne; mikroorganizmy pożyteczne; patogeny glebowe; basic substances; natural substances; beneficial microorganisms; soil pathogens
References

Afzal I., Javed T. 2020. Modern seed tehnology seed coating delivery systems for enhancing seed and crop performance. Agriculture 10 (11): 526. DOI: 10.3390/agriculture10110526

 

Borgen A., Davanlou M. 2001. Biological control of common bunt (Tilletia tritici). Journal of Crop Production 3 (1): 157–171. DOI: 10.1300/J144v03n01_14

 

Borgen A., Nielsen B.J. 2001. Effects of acetic acid in control of seed borne diseases. Proceedings of the BCPC Symposium Seed treatment – challenges and opportunities 26–27: 2.

 

Copping L.G., Menn J.J. 2000. Biopesticides: A review of their action, applications and efficacy. Pest Management Science 56 (8): 651–676. DOI: 10.1002/1526-4998

 

Czerwińska E., Szparaga A. 2015. Ocena wpływu zaprawiania wyciągami roślinnymi na zdolność kiełkowania nasion łubinu żółtego i grochu siewnego. [Estimation of effects of dressing in plant extracts on germination capacity of yellow lupine and field pea seed]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nr 612, Rolnictwo CXIII: 7–19.

 

Ćwintal M., Dziwulska-Hunek A., Przybylska A. 2017. Wpływ stymulacji elektromagnetycznej na wartość siewną nasion dwóch odmian koniczyny białej. [Effect of electromagnetic stimulation on sowing value of white clover seeds of two varieties]. Acta Agrophysica 24 (1): 29–40.

 

Dryjańska E. 2019. Jakość materiału siewnego czynnikiem warunkującym wysokość plonu w gospodarstwach ekologicznych. https://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/srodowisko/rolnictwo-ekologiczne/zasady-produkcji-ekologicznej-napoziomie-gospodartwa/item/9085-jakosc-materialu-siewnego-czynnikiem-warunkujacym-wysokosc-plonu-w-gospodarstwieekologicznym [dostęp: 10.02.2022].

 

Dusza M. 2019. Wpływ technik pozyskiwania preparatów pochodzenia roślinnego na kiełkowanie i wschody nasion brokułu Brassica oleracea L. var. italica Plenck. [Impact of the technique of obtaining preparations of plant origin for germination and emergence of Brassica olereacea L. var. broccoli seeds italica Plenck]. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 4 (28): 13–18.

 

El-Mougy N.S., Abdel-Kader M.M., Abouelnasr H.M. 2020. Seed dresing and foliar spray of green bean (Phaseolus vulgaris L.) witch essential oils and disinfections for suppresing root rot and wilt incidence under field conditions. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering 14 (9): 102–108.

 

Forde B.G., Roberts M.R. 2014. Glutamate receptor-like channels in plants: A role as amino acid sensors in plant defense? Prime Reports 6: 37. DOI: 10.12703/P6-37

 

Gleń-Karolczyk K., Boligłowa E., Gospodarek J., Antonkiewicz J., Luty L. 2021. Effect of seed dressing and soil chemical properties on communities of microorganisms associated with pre-emergence damping-off of broad bean seedlings. Agronomy 11 (9): 1889. DOI: 10.3390/agronomy11091889

 

Gładkowska M., Gałązka A. 2017. Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego. [The impact of organic farming on the enviroment in the concept of sustainable development]. Wieś i Rolnictwo 2 (175): 147–165. DOI: 10.53098/wir022017/07

 

Grzanka M., Antkowiak D., Andrzejak A. 2018. Wpływ zaprawiania nasion na wigor i wczesny wzrost siewek rzepaku ozimego. [The effect of seed dressing on the vigor and early growth of winter rape seedlings]. Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe – Nauki przyrodnicze i medyczne: 89–96.

 

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Danielewicz J., Korbas M. 2015. Przydatność środków biotechnicznych do zaprawiania owsa. [Suitability of biotechnical measures for the treatment of oats]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1’15 (79): 73–82.

 

Janas R., Grzesik M. 2018. Ocena fizjologicznych, biologicznych i fizycznych metod uszlachetniania nasion sałaty przeznaczonych do wysiewu na plantacjach ekologicznych. [Evaluation of physiological, biological and physical methods of lettuce seed quality improvement used for sowing in organic production]. Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania (D. Łuczycka, red.): 133–143.

 

Janas R., Grzesik M. 2019. Zastosowanie fal elektromagnetycznych w uszlachetnianiu nasion wybranych gatunków roślin warzywnych. [Application of electromagnetic waves in seed refinement of selected species vegetable plants]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 285: 203–205.

 

Janas R., Grzesik M., Chojnowska E., Góralska R. 2017. Instrukcja uprawy buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) na nasiona metodami ekologicznymi. [Instructions for growing red beet (Beta vulgaris L.) for seeds using ecological methods]. Opracowanie przygotowane w ramach zadania 3.4: „Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej”, 3.4_2017_Instrukcja_burak.pdf (inhort.pl) [dostęp: 09.02.2022].

 

Knapik M. 2018. Zastosowanie biostymulatorów we współczesnym rolnictwie. [Using biostimulants in modern agriculture]. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 27 (2): 79–84.

 

Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E. 2018. Response of wheat toseed dresing with humus and foliar potasium fertilization. Journal of Agricultural Science and Technology 17 (6): 1559–1569.

 

Korbecka-Glinka G., Wiśniewska-Wrona M. 2021. Zastosowanie polimerów do uszlachetniania materiału siewnego. [The use of natural polymers for treatments enhancing sowing material]. Polimery 66 (1): 11–20. DOI: 10.14314/polimery.2021.1.2

 

Kowalska J., Roszkowski S., Krzymińska J. 2021. Substancje podstawowe – efektywne uzupełnienie metod ochrony upraw. [Basic substances – an effective supplement to crop protection methods]. Progress in Plant Protection 61 (2): 139–146. DOI: 10.14199/ppp-2021-015

 

Kowalska J., Tyburski J., Bocianowski J., Krzymińska J., Matysiak K. 2020. Methods of silicon application on organic spring wheat (Triticum aestivum L. spp. vulgare) cultivars grown across two contrasting precipitation years. Agronomy 10 (11): 1655. DOI: 10.3390/agronomy10111655

 

Kowalska J., Tyburski J., Krzymińska J., Jakubowska M. 2021. Effects of seed treatment with mustard meal in control of Fusarium culmorum Sacc. and the growth of common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare). European Journal of Plant Pathology 159 (3): 327–338. DOI: 10.1007/s10658-020-02165-9

 

Kowalska J., Zbytek 2015. Microbiological dressing of spring barley seeds as a method of improvement in plant development. [Mikrobiologiczne zaprawianie jako metoda polepszenia rozwoju młodych siewek jęczmienia jarego]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60 (4): 9–12.

 

Matysiak K., Kaczmarek S., Kierzek R. 2012. Wpływ wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego. [Effect of algae Ecklonia maxima (Kelpak SL) on winter oilseed rape]. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 33 (1): 81–88.

 

Melski K., Walkowiak-Tomczak D. 2016. Żywność dla świadomego konsumenta. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 133 ss.

 

Mondéjar-López M., Rubio-Moraga A., López-Jimenez A.J., García Martínez J.C., Ahrazem O., Gómez-Gómez L., Niza E. 2022. Chitosan nanoparticles loaded with garlic essential oil: A new alternative to tebuconazole as seed dressing agent. Carbohydrate Polymers 277: 118815. DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118815

 

Nachtman G. 2021. Rolnictwo ekologiczne w Polsce wobec działań na rzecz jego rozwoju. [Organic farming in Poland and activities undertaken for its development]. Wiadomości Statystyczne/The Polish Statistician 66 (7): 24–43. DOI: 10.5604/01.3001.0015.0352

 

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. 2011. Garlic, chamomile and marigolg suitability for vegetables seed dresing. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 52–57.

 

Piekutowska M. 2017. Potencjał naturalnych preparatów pochodzenia roślinnego dla poprawy zdrowotności i żywotności materiału siewnego roślin rolniczych. [Potential of natural plant extracts for health and vigour improvement of seed material of agricultural crops]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings 3: 43–59. DOI: 10.15576/PDGR/2017.3.43

 

Piotrowska A., Boruszko D. 2021. Analysis of the influence of the application of effective microorganisms on the dynamics of spring wheat emergence. Ochrona Środowiska 23: 684–693. DOI: 10.54740/ros.2021.048

 

Plakholm G., Sollinger J. 2000. Seed treatment for common wheat-bunt (Tilletia caries (DC) Tul.) according to organic farming principles. Proceedings of the l3th International IFOAM Scientic Conference. Basel, 28–31 sierpnia 2000, s. 139.

 

Salachana P. 2017. Potencjał biopolimerowych otoczek w optymalizacji uprawy wybranych gatunków Eucomis i Ornithogalum. [The potential of biopolymer shells in optimization Eucomis and Ornithogalum species]. Autoreferat, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 25 ss.

 

Soares L.H., Dourado-Neto D., Fagan E.B., Teixeira W.F., dos Reis M.R., Reichardt K. 2016. Soybean seed treatment with micronutrients, hormones and amino acids on physiological characteristics of plants. African Journal of Agricultural Research 11 (35): 3314–3319. DOI: 10.5897/ajar2016.11229

 

Spiep H., Dutschke J. 1991. Bekiimpfung des Weizensteinbrandes (Tilletia caries) im biologischdynamischen Landbau unter experimentellen und praktischen Bedingungen. Gesunde Pflanzen 43: 264–270.

 

Szparaga A. 2019. Wybrane właściwości fizyczne, mechaniczne, chemiczne i plon nasion fasoli zwykłej (Phasolus vulgaris L.) w zależności od metody aplikacji biostymulatorów. [Selected physical, mechanical, chemical properties and the yield of beans (Phasolus vulgaris L.) depending on the method of biostimulants application]. Inżynieria Rolnicza, Monografie i rozprawy, 144 ss.

 

Teixeira W.F., Fagan E.B., Soares L.H., Umburanas R.C., Reichardt K., Neto D.D. 2017. Foliar and seed application of amino acids affects the antioxidant metabolism of the soybean crop. Frontiers in Plant Science 8: 327. DOI: 10.3389/fpls.2017.00327

 

Wielgusz K., Andruszewska A., Pląskowska E., Szewczyk W., Bocianowski J., Weber Z. 2011. The effect of flax seed dressing with biopreparations, chitosan and its derivatives on dungal dommunities in soil. Polish Journal of Environmental Studies 20 (1): 215–224.

 

www.eko-uprawy.pl [dostęp: 09.02.2022].

 

www.seedquest.com/portal/seedenhancement [dostęp: 28.03.2022].

 

www.warzywa.pl/informacje-z-firm/rosnie-popyt-na-zywnosc-ekologiczna/ [dostęp: 09.02.2022].

Progress in Plant Protection (2022) 62: 100-108
First published on-line: 2022-04-27 11:18:09
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-012
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list