Progress in Plant Protection

Susceptibility of Norway spruce [Picea abies (L.) H. Karst.] seedlings to selected herbicides

Wrażliwość siewek świerka pospolitego [Picea abies (L.) H. Karst.] na wybrane herbicydy

Tomasz Snopczyński, e-mail: t.snopczynski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Aleksander Wysocki

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Jerzy Sadowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Abstract

Susceptibility of newly emerged seedlings of Norway spruce [Picea abies (L.) H. Karst.] to selected herbicides was examined under greenhouse conditions. The following active substances were investigated: propaquizafop (50 g/ha), mesotrione (100 g/ha), nicosulfuron (40 g/ha), pendimethalin (990 g/ha), fluroxypyr 125 (g/ha), clopyralid (90 g/ha), iodosulfuron-methyl-sodium (7.5 g/ha), MCPA (562.5 g/ha), clopyralid (100 g/ha) + fluroxypyr (150 g/ha) + triclopyr (200 g/ha), bentazone (1440 g/ha). Only after the application of propaquizafop no damages were observed. A low level of phytotoxicity (needle growth was slightly inhibited) occurred after pendimethalin and clopyralid application. The other herbicides caused major damages of seedlings. Following the visual assessment, the plants were cut and fresh shoot biomass was determined. Only propaquizafop did not affect biomass production, while the other herbicides significantly reduced the fresh biomass of seedlings.

 

 

W warunkach szklarniowych zbadano wrażliwość siewek świerka pospolitego [Picea abies (L.) H. Karst.] na wybrane herbicydy. Zastosowano następujące substancje czynne: propachizafop (50 g/ha), mezotrion (100 g/ha), nikosulfuron (40 g/ha), pendimetalinę (990 g/ha), fluroksypyr (125 g/ha), chlopyralid (90 g/ha), jodosulfuron metylosodowy (7,5 g/ha), MCPA (562,5 g/ha), chlopyralid (100 g/ha) + fluroksypyr (150 g/ha) + trichlopyr (200 g/ha), bentazon (1440 g/ha). Uszkodzeń nie zaobserwowano wyłącznie po aplikacji propachizafopu. Niski poziom fitotoksyczności (wzrost igieł został nieznacznie zahamowany) wystąpił po zastosowaniu pendimetaliny i chlopyralidu. Pozostałe herbicydy spowodowały znaczne uszkodzenia siewek. Po ocenie wizualnej, rośliny zostały ścięte i określono świeżą masę pędów. Tylko propachizafop nie wpłynął na produkcję biomasy, reszta herbicydów znacząco zredukowała świeżą biomasę siewek.

 

Key words
Norway spruce; herbicides; phytotoxicity; selectivity; świerk pospolity; herbicydy; fitotoksyczność; selektywność
Progress in Plant Protection (2014) 54: 66-70
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-012
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list