Progress in Plant Protection

Heavy metals in water, sediments and plants of the Zegrzyński Lake

Metale ciężkie w wodzie, osadach i roślinach Jeziora Zegrzyńskiego

Małgorzata Wojtkowska, e-mail: malgorzata.wojtkowska@is.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska , Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa , Polska
Abstract

In the years 1998–2000 the studies were carried out on water, bottom sediments and plant materials collected from the Zegrzyński Lake. Metals (Zn, Cu, Pb, and Cd) were detected in water, in dissolved fractions (hydrated ions, labile and inert complexes), suspended matter and in bottom sediments. The samples of plant parts (roots, stalks and leaves) and molluscs were also analysed. The obtained results showed the best activity (nearly 90%) in metals’ binding registered in suspended matter. A strong power in metals’ binding was shown by molluscs occurring on the bottom of the water reservoir. Taking into consideration plant part, the highest concentration of Zn and Pb were detected in roots and Cu in green parts. The concentration of Zn and Pb were higher in molluscs than in the sediments and roots. Also the concentration of Cd was higher in molluscs than in the bottom sediments and parts of plant parts.

 

W latach 1998–2000 wykonano badania: wody, osadów dennych i roślinności, pobranych z Jeziora Zegrzyńskiego. Metale (Zn, Cu, Pb i Cd) oznaczono w toni wodnej we frakcji rozpuszczonej (hydratowane jony i labilne kompleksy oraz inertne kompleksy) i zawiesinowej oraz w osadach dennych. Do badań pobrano również próbki roślin i mięczaków. Próbki roślin podzielono na części korzeniowe, łodygi i zielone. Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą aktywność w wiązaniu metali wykazywały zawiesiny (ponad 90%). Rozdział metali w osadach dennych był podobny do rozkładu we frakcji zawiesinowej. Dużą siłę wiązania metali stwierdzono dla mięczaków zdeponowanych na dnie zbiornika. W częściach roślin najwyższe stężenia Zn i Pb stwierdzono dla korzeni, natomiast Cu dla części zielonych. Stężenie Zn i Pb w muszlach było wyższe niż w osadach i korzeniach. Również stężenie Cd było wyższe w muszlach niż w osadach dennych i częściach roślin.

 

 

 

Key words
metals; surface water; sediments; plant; speciation; metale; woda powierzchniowa; osady; rośliny; specjacja
Progress in Plant Protection (2014) 54: 95-101
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-017
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list