Progress in Plant Protection

Drop-size classification according to requirements of pesticides labels

Klasyfikacja rozpylenia cieczy użytkowej w aspekcie wymagań etykiet środków ochrony roślin

Zbigniew Czaczyk, e-mail: czaczykz@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii Biosystemów , Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska
Abstract

Presents the requirements plant protection product labels, necessitate for sprayers and nozzles. Signalized needs for determination of the spray quality and selection of spraying parameters according to plant protection product labels requirements. Illustrated and explained the method of determining the spray classes of working liquid. Explains the determination methods and the importance of the various volume drop-size fractions, and the possibilities of their selection, according to the requirements of the plant protection product label, targets, and the environmental conditions. Emphasized the need to include these issues in training and educational material for users of plant protection product. Signaled the need for mandatory verification of the nozzles for use in crop protection and the need to establish procedures for their evaluation.

 

Przedstawiono wymagania etykiet środków ochrony roślin stawiane opryskiwaczom i rozpylaczom. Zasygnalizowano potrzebę określania jakości rozpylenia oraz doboru parametrów pracy rozpylaczy do tych wymagań. Zilustrowano i objaśniono metodę określania klas rozpylenia cieczy użytkowej. Wyjaśniono znaczenie i sposoby wyznaczania wielkości kropli, różnych objętościowych frakcji wielkości kropli oraz możliwości ich doboru odpowiednio do wymagań etykiet różnego rodzaju środków ochrony roślin, obiektów opryskiwanych i warunków środowiskowych. Podkreślono konieczność ujęcia tej tematyki w szkoleniach, materiałach szkoleniowych dla stosujących środki ochrony roślin. Zasygnalizowano konieczność urzędowej weryfikacji rozpylaczy dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin i potrzebę ustanowienia procedur ich oceny.

 

 

 

Key words
spraying classification; drop-size classes; drop-size; coverage quality; plant protection product labels; klasyfikacja rozpylenia; kroplistość; wielkość kropli; jakość pokrycia; etykiety środków ochrony roślin
Progress in Plant Protection (2014) 54: 111-120
First published on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-020
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list