Progress in Plant Protection

The influence of selected fungicides used at different dates on residues in apples and protection against storage diseases

Wpływ wybranych fungicydów stosowanych w różnych terminach na poziom ich pozostałości w jabłkach oraz ochronę przed chorobami przechowalniczymi

Jolanta Szymczak, e-mail: Jolanta.Szymczak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Hanna Bryk

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Artur Miszczak

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Abstract

The level of residues of active substances of the fungicides Captan 80 WG and Thiram Granuflo 80 WG applied in protection against apple storage diseases and their effectiveness were investigated. Captan 80 WG was used to protect against bull`s eye rot of cultivar Szampion apples in 11 protection programs, in which it was applied from 1 to 4 treatments at various combinations of terms (28, 21, 14, 7 days before harvest). Thiram Granuflo 80 WG was used against storage scab of cultivar Jonagored apples in 4 protection programs, in which the treatments were applied in terms: 14 and 7 days before harvest. Fruits from trees not treated with the fungicides were regard as the control. It was found, that double application of the Captan 80 WG in terms of 21 and 14 days before harvest was safe for captan residues in apples, and had a very good efficacy against bull`s eye rot of apples. In turn, Thiram Granuflo 80 WG significantly restricted the storage scab after one application, only at low disease severity. However, when the infection was higher, significant effectiveness was obtained by double use of Thiram Granuflo 80 WG while the content of CS2, as dithiocarbamates indicator met the standard requirements.

 

Badano w jabłkach poziom pozostałości substancji czynnych preparatów Captan 80 WG i Thiram Granuflo 80 WG zastosowanych przed zbiorem w różnych programach zwalczania chorób przechowalniczych oraz oceniano skuteczność tych programów. Captan 80 WG zastosowano na odmianie Szampion w 11 programach ochrony przed gorzką zgnilizną jabłek, w których wykonywano od 1 do 4 zabiegów w różnych kombinacjach terminów (28, 21, 14, 7 dni przed zbiorem). Thiram Granuflo 80 WG zastosowano przeciwko parchowi przechowalniczemu na odmianie Jonagored w 4 programach, w których wykonywano zabiegi w terminach 14 i 7 dni przed zbiorem. Kontrolę stanowiły owoce z drzew nieopryskiwanych w tych terminach żadnymi fungicydami. Stwierdzono, że dwukrotne zastosowanie Captanu 80 WG w terminach 21 i 14 dni przed zbiorem nie powodowało przekroczenia poziomu pozostałości kaptanu w jabłkach oraz bardzo dobrze chroniło jabłka przed gorzką zgnilizną. Z kolei Thiram Granuflo 80 WG istotnie ograniczał parcha przechowalniczego po jednokrotnym zastosowaniu, gdy nasilenie choroby było niewielkie. Natomiast, gdy zakażenie parchem było silniejsze istotną skuteczność w zwalczaniu uzyskano po dwukrotnym zastosowaniu środka Thiram Granuflo 80 WG, przy jednoczesnym spełnieniu norm na zawartość CS2 w jabłkach.

 

 

Key words
residues of fungicides; apples; postharvest diseases; pozostałości fungicydów; jabłka; choroby przechowalnicze
Progress in Plant Protection (2013) 53: 586-592
First published on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-068
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list