Progress in Plant Protection

Differentiation of susceptibility levels of oilseed rape pests to the same active substances of insecticides on the example of pollen beetle and cabbage seed weevil

Zróżnicowanie poziomów wrażliwości szkodników rzepaku na te same substancje czynne insektycydów na przykładzie słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika 

Joanna Zamojska, e-mail: j.zamojska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Paweł Węgorek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Paweł Olejarski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Marek Mrówczyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Pollen beetle (Meligethes aeneus F.) and cabbage seed weevil (Ceutorhynchus assimilis Payk.) occur very often at the same time in winter and spring oilseed rape in Polish climatic conditions. The aim of the study was to determine the susceptibility of pollen beetle and cabbage shoot weevil to the same, selected active substances of insecticides from the group of pyrethroids, organophosphates and neonicotinoids recommended in Poland. The studies were conducted with the use of contact-stomach method, which involves tested beetles exposition to treated leaves and inflorescences of host plants. The results indicated high or very high pollen beetle resistance to pyrethroid active substances (the exception was tau-fluwaliant to which the pest showed susceptibility or weak resistance) and some level of cabbage seed weevil resistance to neonicotinoids. The results clearly indicate that the protection of oilseed rape in Poland requires continuous monitoring of resistance level of both pests and regular update of control programs for both species.

 

W warunkach klimatycznych Polski, na rzepaku ozimym i jarym, bardzo często występują równocześnie dwa groźne dla tej rośliny szkodniki – słodyszek rzepakowy (Meligethes aeneus F.) i chowacz podobnik (Ceutorhynchus assimilis Payk.). Celem badań było określenie wrażliwości słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika na wybrane substancje czynne insektycydów z grupy pyretroidów, związków fosforoorganicznych oraz neonikotynoidów, zalecane w Polsce. Doświadczenia przeprowadzono metodą kontaktowo-żołądkową, polegającą na eksponowaniu badanych chrząszczy na traktowane chemicznie liście i kwiatostany roślin żywicielskich. Wyniki doświadczeń wykazały wysoką lub bardzo wysoką odporność słodyszka rzepakowego na substancje czynne z grupy pyretroidów (wyjątek stanowił tau-fluwalinat, na który szkodnik wykazywał wrażliwość lub słabą odporność) oraz pewien poziom odporności chowacza podobnika na neonikotynoidy. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że ochrona rzepaku w Polsce wymaga stałego monitorowania poziomu odporności obu szkodników i na tej podstawie opracowywania strategii ich zwalczania. 

Słowa kluczowe
spring rape; winter oilseed rape; cabbage shoot weevil; pollen beetle; insecticide resistance; rzepak jary; rzepak ozimy; chowacz podobnik; słodyszek rzepakowy; odporność na insektycydy  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 163-166
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-026
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy