Progress in Plant Protection

The assessment of herbicides application with biostimulants and adjuvants in carrot (Daucus carota L.)

Ocena stosowania herbicydów z biostymulatorami i adiuwantami w uprawie marchwi (Daucus carota L.) 

Joanna Golian, e-mail: joanna.golian@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Anyszka

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Małgorzata Kohut

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Herbologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The studies were conducted in 2010–2011 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The aim of the research was to determine the impact of separate and combined application of biostimulants Asahi SL and AlfaMax, adjuvants Olbras 88 EC and Protector on efficacy of metribuzin and linuron and the growth and yield of carrot. Herbicides were used with split-application method. First treatment with metribuzin and linuron was applied at 1 leaf stage of carrot, the second treatment of linuron was performed 10–14 days after the first one, and metribuzin was applied at 2–3 leaves stage of carrot. Asahi SL, AlfaMax, Olbras 88 EC and Protector were applied in mixture with herbicides or separate – 1 day before or 1 day after herbicide treatment. The weed control, number and biomass of weeds, phytotoxicity of tested herbicides and the yield of carrot roots were determined during the experiments. Better weed control was achieved with metribuzin than linuron and the addition of biostimulants and adjuvants did not affect its effectiveness. The addition of adjuvants increased the efficacy of linuron. Applied substances did not increase the phytotoxicity of herbicides to carrot plants. The highest yield was obtained by using a mixture of metribuzin with Asahi SL and Protector at 1 day before metribuzin application.

 

W latach 2010–2011, w Instytucie Ogrodnictwa prowadzono badania nad określeniem wpływu rozdzielnego i łącznego stosowania biostymulatorów Asahi SL i AlfaMax oraz adiuwantów Olbras 88 EC i Protector na skuteczność działania metrybuzyny i linuronu oraz wzrost i plonowanie marchwi. Herbicydy stosowano metodą dawek dzielonych. Pierwszy zabieg metrybuzyną i linuronem wykonywano w fazie 1 liścia właściwego marchwi, drugi zabieg linuronem po 10–14 dniach od pierwszego, a metrybuzyną w fazie 2–3 liści marchwi. Asahi SL, AlfaMax oraz Olbras 88 EC i Protector stosowano łącznie z herbicydami lub w zabiegach rozdzielnych – 1 dzień przed lub 1 dzień po zabiegu herbicydem. Przeprowadzano obserwacje stopnia zniszczenia chwastów, określano ich liczbę i świeżą masę, stopień fitotoksyczności badanych środków dla marchwi i wysokość plonów. Stwierdzono lepsze działanie chwastobójcze metrybuzyny stosowanej metodą dawek dzielonych niż linuronu, a biostymulatory i adiuwanty nie wpływały na jej skuteczność. Dodatek adiuwantów zwiększył skuteczność działania linuronu. Stosowane substancje nie powodowały wzrostu fitotoksyczności badanych herbicydów dla marchwi. Najwyższy plon uzyskano stosując mieszaninę metrybuzyny z Asahi SL oraz Protector na jeden dzień przed zastosowaniem metrybuzyny. 

Słowa kluczowe
carrot; weed; herbicide; biostimulant; adjuvant; marchew; chwasty; herbicyd; biostymulator; adiuwant  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 167-173
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy