Progress in Plant Protection

Fungicide resistance of Rhizoctonia cerealis isolates

Odporność na fungicydy izolatów Rhizoctonia cerealis 

Katarzyna Pieczul, e-mail: k.pieczul@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Ilona Świerczyńska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Sharp eyespot caused by Rhizoctonia cerealis is a common disease of cereals in Poland. R. cerealis is considered a weak pathogen, but under favourable conditions the incidence of the disease increases. The pathogen control is performed with fungicides used against other stem base diseases. The aim of the study was to evaluate the resistance level of R. cerealis isolates to selected fungicides that are used in the cereal crop protection. Cyproconazole and pyraclostrobin were fungicides that highly limited growth of the examined isolates. The group of the fungicides well-inhibiting growth of R. cerealis includes: epoxiconazole, flusilazole, tebuconazole, tetraconazole, azoxystrobin, carbendazim and next kresoxim-methyl and phenpropimorph. Most of the tested isolates were resistant to thiophanate-methyl, cyprodinil and prochloraz. The results indicate the possibility of effective control of R. cerealis by fungicides used for protection of other stem base diseases.

 

Grzyb Rhizoctonia cerealis wywołujący ostrą plamistość oczkową jest częstym patogenem zbóż w Polsce. R. cerealis uważany jest za słabego patogena, lecz w sprzyjających warunkach występowanie choroby wzrasta. Grzyb zwalczany jest przy użyciu fungicydów stosowanych do ochrony upraw zbóż przed innymi patogenami podstawy źdźbła. Celem badań była ocena odporności izolatów R. cerealis na wybrane fungicydy stosowane w ochronie zbóż. Do związków bardzo dobrze ograniczających wzrost badanych izolatów zaklasyfikowane zostały cyprokonazol i piraklostrobina, do grupy dobrze hamującej wzrost R. cerealis: epoksykonazol, flusilazol, tebukonazol, tetrakonazol, azoksystrobina, karbendazym, następnie krezoksym metylu i fenpropimorf. Większość badanych izolatów R. cerealis była odporna na tiofanat metylu, cyprodinil i prochloraz. Wyniki wskazują na możliwość skutecznego ograniczania R. cerealis fungicydami przeznaczonymi do zwalczania innych chorób podstawy źdźbła. 

Słowa kluczowe
sharp eyespot; Rhizoctonia cerealis; fungicide resistance; ostra plamistość oczkowa; odporność na fungicydy
Progress in Plant Protection (2014) 54: 174-177
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy