Progress in Plant Protection

Variability of weed infestation of winter wheat cultivars in relation to tillage systems

Zmienność zachwaszczenia odmian pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy roli 

Ryszard Weber, e-mail: rweber@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Tomasz Sekutowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Zygmunt Owsiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska
Streszczenie

The aim of this work was the evaluation of winter wheat secondary weed infestation occurring in spring depending on a tillage system and cultivar. The following research parameters were analyzed: factor I – soil tillage system: a) ploughing, b) reduced tillage – cultivating, c) reduced tillage – disc harrow; factor II – winter wheat cultivar: a) Muszelka, b) Ostka Strzelecka, c) Kohelia, d) Satyna. Herbicide Maraton 375 SC was used in autumn at a dose of 4 l/ha. Weed density was evaluated by counting number of weeds in spring, using square-frame method on the 0.25 m2. The sum of all individual weed species was analyzed on every treatment set up in 4 replicates during 3 years of studies. Log-linear analysis showed that during the first years of reduced tillage systems, the number of weed per area was significantly higher than in the conventional tillage system. Muszelka cultivar showed the most variable weed infestation in comparison to other winter wheat cultivars. The dominant weed, regardless of the winter wheat cultivar and tillage systems, was Viola arvensis. Moreover, ploughing or reduced tillage conditions were favorable for Fumaria officinalis. However, reduced tillage system, using disc harrow provided optimal conditions for growth of Lamium purpureum.

 

Celem pracy była analiza intensywności wtórnego, wiosennego zachwaszczenia pszenicy w zależności od sposobu uprawy roli i odmiany. Analizowano następujące czynniki doświadczenia: czynnik I – systemy uprawy roli: a) uprawa płużna, b) uprawa bezorkowa wykonana kultywatorem, c) uprawa bezorkowa wykonana brona talerzową; czynnik II – odmiany pszenicy ozimej: a) Muszelka, b) Ostka Strzelecka, c) Kohelia, d) Satyna. Jesienią zastosowano herbicyd Maraton 375 S.C. w dawce 4 l/ha. Liczbę chwastów w każdym analizowanym obiekcie oceniano wiosną, losowo, metodą ramkową na powierzchni 0,25 m2 w fazie krzewienia pszenicy ozimej. Na każdym obiekcie analizowano sumaryczne liczebności poszczególnych gatunków chwastów uzyskane z 4 powtórzeń w trzech latach badań. Analiza log-liniowa wykazała, że w pierwszych latach stosowania bezpłużnych systemów uprawy liczba chwastów na jednostce powierzchni była istotnie większa niż w uprawie konwencjonalnej. Odmiana Muszelka wykazywała największą zmienność zachwaszczenia w badanych systemach uprawy w porównaniu do pozostałych odmian. Chwastem dominującym niezależnie od odmiany pszenicy i systemu uprawy był Viola arvensis. W warunkach uprawy płużnej i kultywatorem o sztywnych łapach stwierdzono znaczne nasilenie Fumaria officinalis. Natomiast Lamium purpureum charakteryzował się dużą liczebnością jedynie w uprawie bezorkowej przy użyciu kultywatora. 

Słowa kluczowe
winter wheat; cultivars; cultivation systems; weed infestation; pszenica ozima; odmiany; systemy uprawy; zachwaszczenie  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 178-184
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-029
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy