Progress in Plant Protection

Influence of changes in the scope of registered plant protection products on the level of herbicide contamination of waters in agricultural areas

Wpływ zmian w rejestrze środków ochrony roślin na stopień zanieczyszczenia wód herbicydami na terenach rolniczych 

Jerzy Sadowski, e-mail: j.sadowski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Mariusz Kucharski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Magdalena Dziągwa

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

Surface and ground water monitoring was conducted on the areas where cereals, maize, rape and sugar beet were dominant crops. Three groups of active substances such as triazine, chloroacetamide and phenoxy acids derivatives were chosen to assess the influence of the changes in the registration of plant protection product on the frequency and level of herbicide residues in water. The residues of herbicide active substances were found both in surface and ground water. In 2002, the highest level of residues in surface water, were found to be phenoxy acids (2,4-D, MCPA, dicamba) and triazines (atrazine, simazine), amounted to 10-3 mg/l. Chloroacetamides residues concentration was lower, and amounted to 10-5–10-4 mg/l. Whereas, in 2012 neither atrazine, nor simazine residues were detected in the surface water. However, in the ground water these substances are still present, but their concentration has significantly decreased (10-5–10-4 mg/l). It was also observed, that the concentration of fenoxy acids during the whole decade has not changed significantly in the ground water, and is maintained on a constant level of 10-4 mg/l. Percentage of the samples in which herbicide residues were detected, varies between year 2002 till 2006 from 8.5 to 4.8%, and now it is maintained on the same level. Noticeable decline in the herbicide residues concentrations in the ground and surface water is observed during the last five years, which is a result of the changes in the range of herbicides used.

 

Badania monitoringowe wód prowadzono na terenach rolniczych, gdzie dominowała uprawa zbóż, rzepaku i buraka cukrowego. Do oceny wpływu zmian w rejestrze środków na częstotliwość i poziom pozostałości herbicydów w wodzie zostały wybrane trzy grupy substancji czynnych: triazyny, pochodne chloroacetamidów i kwasów fenoksyalkanokarboksylowych. Pozostałości herbicydów wykryto zarówno w wodach powierzchniowych, jak też w wodach gruntowych. W roku 2002, w wodach powierzchniowych, najwyższe pozostałości rzędu 10-3 mg/l wykryto w przypadku 2,4-D, MCPA, dikamby, atrazyny i symazyny. Stężenie wykrytych pozostałości chloroacetamidów było niższe i wynosiło 10-5–10-4 mg/l. W roku 2012 nie wykryto pozostałości atrazyny i symazyny w wodach powierzchniowych. W wodach gruntowych substancje te są nadal obecne, a ich stężenie znacząco się obniża (10-5–10-4 mg/l). W całej ostatniej dekadzie stwierdzono, że stężenie pozostałości pochodnych kwasów fenoksyalkanokarboksylowych nie zmieniło się istotnie i w wodach gruntowych wynosiło 10-4 mg/l. Odsetek próbek, w których wykryto pozostałości herbicydów zmienił się w latach 2002 do 2006 w zakresie od 8,5 do 4,8% i do roku 2012 utrzymywał się na stałym poziomie. Zauważalny spadek stężenia pozostałości herbicydów w wodach powierzchniowych i gruntowych był obserwowany w ostatnim pięcioleciu, co jest wynikiem zmian w asortymencie stosowanych herbicydów. 

Słowa kluczowe
herbicide; surface water; ground water; residues monitoring; herbicyd; wody powierzchniowe; wody gruntowe; monitoring pozostałości  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 191-197
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy