Progress in Plant Protection

Effect of field pea grown as a catch crop on health status of spring barley

Wpływ grochu siewnego uprawianego w międzyplonie ścierniskowym na zdrowotność jęczmienia jarego 

Grzegorz Lemańczyk, e-mail: grzegorz.lemanczyk@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Edward Wilczewski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Agrotechnologii , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Polska
Streszczenie

Spring barley was grown on the proper black soil, on the experimental plots in Szadłowice (52°50' N, 18°20' E) in 2009–2011. The aim of this study was to compare the effect of field pea grown as a catch crop (catch crop ploughed in autumn; catch crop as a mulch; without a catch crop – control) on the occurrence of diseases in spring barley cultivar Tocada sown the following year. The catch crop decreased stem base infection caused by Fusarium spp. and Cochliobolus sativus. However, it also contributed to an increase in infection of leaves with Blumeria graminis, the pathogen than causes powdery mildew. The most symptoms of powdery mildew were recorded on the mulched plots. There was no significant effect of catch crop on the occurrence of other diseases of roots, stem base, leaves and spikes. The pathogens occurring in infected spring barley roots were predominantly Gaeumannomyces graminis and Glomerella graminicola, while Fusarium species, C. sativus and Rhizoctonia solani were isolated less frequently. Diseased stems of barley were settled the most often by F. culmorum, C. sativus, G. graminicola and Gibberella avenacea. Oculimacula yallundae, Rhizoctonia spp., Aureobasidium pullulans and Microdochium bolleyi were isolated much less frequently.

 

Jęczmień jary uprawiano w latach 2009–2011, na poletkach doświadczalnych w Szadłowicach (52°50' N, 18°20' E), na czarnej ziemi typowej. Celem badań było określenie wpływu grochu siewnego uprawianego w międzyplonie ścierniskowym (międzyplon przyorany jesienią; międzyplon jako mulcz; bez międzyplonu – kontrola) na występowanie chorób w jęczmieniu jarym odmiany Tocada wysiewanym w następnym roku. Zastosowanie międzyplonu ścierniskowego spowodowało spadek porażenia podstawy źdźbła jęczmienia przez Fusarium spp. i Cochliobolus sativus. Międzyplon przyczynił się jednak do wzrostu porażenia liści przez Blumeria graminis. Najwięcej objawów mączniaka prawdziwego zbóż i traw stwierdzono na jęczmieniu uprawianym po międzyplonie ścierniskowym pozostawionym na zimę jako mulcz. Nasilenie pozostałych chorób występujących na korzeniach, podstawie źdźbła, liściach i kłosach jęczmienia nie zależało od zastosowanego międzyplonu ścierniskowego. Wśród patogenicznych grzybów występujących na porażonych korzeniach jęczmienia dominowały Gaeumannomyces graminis i Glomerella graminicola; znacznie mniej izolowano Fusarium spp., C. sativus i Rhizoctonia solani. Źdźbła jęczmienia z objawami chorobowymi najczęściej zasiedlone były przez F. culmorum, C. sativus, G. graminicola i Gibberella avenacea. Znacznie rzadziej wyodrębniano Oculimacula yallundae, Rhizoctonia spp., Aureobasidium pullulans i Microdochium bolleyi

Słowa kluczowe
field pea; catch crop; mulch; spring barley; health status; diseases; fungi; groch; międzyplon ścierniskowy; mulcz; jęczmień jary; zdrowotność; choroby; grzyby  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 205-211
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-033
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy