Progress in Plant Protection

Phytophthora nicotianae var. nicotianae on greenhouse tomatoes

Phytophthora nicotianae var. nicotianae na pomidorach szklarniowych 

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Stem and root rot symptoms were noticed in two greenhouse farms on tomatoes planted in the 3rd decade of June, 2013. Diseased plants exposed suppressed growth and top wilting due to drastic decrease of water and poor transport of mineral salt. From diseased stem and root parts Phytophthora nicotianae var. nicotianae was isolated. The same species was also detected in cubs and stonewool mats. In laboratory experiments isolates of P. nicotianae var. nicotianae caused rotting of stem parts, leaf petioles, leaf blades and fruits regardless of tested cultivar. Necrosis spread even more than 8 mm per 24 hrs. Colonisation of tomato stem parts was observed at temperature range from 10 to 32.5°C as the optimum. In the greenhouse trials P. nicotianae var. nicotianae added to peat with infested stonewool caused wilting of 3-week-old tomato cultivar Admiro seedlings already after 3-day-growth and 5 days later most of plants wilted and died. The pathogen colonized stem base of seedlings on the length up to 30 mm.

 

W 2 gospodarstwach szklarniowych na pomidorach sadzonych w 3 dekadzie czerwca 2013 roku stwierdzono objawy zgnilizny podstawy pędów oraz korzeni. W następstwie drastycznego ograniczenia przewodzenia wody i soli mineralnych dochodziło do zahamowania wzrostu pomidorów oraz więdnięcia ich wierzchołków. Z porażonych tkanek podstawy pędów oraz korzeni izolowano głównie Phytophthora nicotianae var. nicotianae. Gatunek ten stwierdzono również w kostkach oraz matach z wełny mineralnej. W doświadczeniach laboratoryjnych izolaty P. nicotianae var. nicotianae powodowały zgniliznę części łodyg, ogonków i blaszek liściowych oraz owoców, niezależnie od odmiany. Nekroza rozwijała się nawet ponad 8 mm na dobę. Kolonizację części łodyg pomidora stwierdzono w zakresie temperatur od 10 do 32,5°C jako optimum. W doświadczeniach szklarniowych gatunek P. nicotianae var. nicotianae wprowadzony do substratu torfowego, powodował więdnięcie 3-tygodniowych siewek pomidorów odmiany Admiro już po 3 dniach uprawy, a po 8 dniach niemal wszystkie rośliny zwiędły. Patogen kolonizował tkanki podstawy pędów na długości do 30 mm. 

Słowa kluczowe
rot; stem; roots; Phytophthora; isolates; cultivars; colonization; zgnilizna; łodyga; korzenie; izolaty; odmiany; kolonizacja
Progress in Plant Protection (2014) 54: 212-218
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-034
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy