Progress in Plant Protection

Pesticide residues of fungicides applied in fruits and vegetables cultivated in Silesia and Opole provinces in 2011–2013

Pozostałości środków ochrony roślin z grupy fungicydów w owocach i warzywach z terenów województw śląskiego i opolskiego w latach 2011–2013 

Klaudia Pszczolińska, e-mail: k.pszczolinska@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Urszula Rzeszutko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Justyna Wlazło

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Izabela Domańska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska
Streszczenie

In the years 2011–2013 308 samples of fruits and vegetables were examined under official control of testing pesticide residues in agricultural crops in The Laboratory of Pesticide Residue Research in Sośnicowice. The samples for testing were provided by the Provincial Inspectors State Plant Health and Seed Inspection in Katowice and Opole. Fifty-one active substances (authorized for usage) were detected in analyzed samples. The percentage of samples with residues of active substances in the Silesia province was 17.7% and 15.3% in Opole. One active substance of plant protection products prohibited for use in a given assortment was detected. Information notice was sent using the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

 

W latach 2011–2013 w Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach przebadano 308 próbek owoców i warzyw w ramach urzędowej kontroli badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Próbki do badań dostarczane były przez Inspektorów Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i Opolu. W wyniku przeprowadzonych analiz w badanych próbkach wykryto 51 substancji czynnych (s.cz.) dopuszczonych do stosowania. Odsetek próbek z pozostałościami s.cz. wynosił w województwie śląskim 17,7%, a w opolskim 15,3%. Wykryto jedną s.cz. środka ochrony roślin niedozwoloną do stosowania w danym asortymencie. Informacja została przekazana w ramach systemu Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). 

Słowa kluczowe
pesticide residue; fruit; vegetables; fungicide; south-west Poland; pozostałości środków ochrony roślin; owoce; warzywa; fungicydy; południowo-zachodnia Polska  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 231-234
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-036
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy