Progress in Plant Protection

The importance of plant protection rope in these multifactor productivity of expenditures (MFP) in greenhouse tomatoes cultivation

Znaczenie ochrony roślin w produktywności wieloczynnikowej (MFP – multificator productivity) nakładów w uprawach pomidorów szklarniowych 

Marek Stachowiak, e-mail: marek.stachowiak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych , Pl. Grunwaldzki 24A, 50‐363 Wrocław , Polska
Streszczenie

The aim of this study was to determine changes in multifactor productivity (MFP) in greenhouse tomato crops in a dynamic system and to analyze the dynamic rate of changes plant protection costs in relation to the changes in production. The research hypothesis was formulated: during the production season, the level on expenditures for plant protection (pesticides) grows faster than the rate of production and other inputs. The study was conducted in 2007–2009 at a greenhouse company, where the structure of organization was dominated by vegetable crops, especially tomato (about 65%). The average share of the plant protection costs products ranged from 0.14% at the beginning of the production cycle in January to 1.30% in August. The largest share of the costs was characterized by thermal energy, human labor, fertilization and other costs. The growth rate of plant protection costs was lower than other costs, and the increase of production value research hypothesis was not confirmed. 

 

Celem pracy było określenie zmian produktywności wieloczynnikowej (MFP – multifactor productivity) w uprawach pomidorów szklarniowych w układzie dynamicznym oraz analiza tempa zmian nakładów związanych z ochroną roślin w stosunku do zmian produkcji. Sformułowano hipotezę badawczą: w trakcie sezonu produkcyjnego poziom nakładów związanych z ochroną roślin (środków ochrony roślin) rośnie szybciej niż tempo wzrostu produkcji i pozostałych nakładów. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie szklarniowym w latach 2007–2009, w którego strukturze organizacji dominowały uprawy warzywne, szczególnie pomidory (około 65%). Średni udział kosztów ochrony roślin wzrastał od 0,14% na początku cyklu produkcyjnego w styczniu do 1,30% w sierpniu. Największymi udziałami kosztów charakteryzują się energia cieplna, praca ludzka, pozostałe koszty, nawożenie. Najmniejszym udziałem charakteryzowały się inne koszty, na kilkakrotnie niższym poziomie od pozostałych rodzajów kosztów. Tempo wzrostu kosztów ochrony roślin było niższe od innych rodzajów kosztów, a także od wzrostu wartości produkcji, przez co hipoteza badawcza została zaprzeczona. 

Słowa kluczowe
glasshouse tomato; multifactor productivity; costs; plant protections; pomidory szklarniowe; produktywność wieloczynnikowa; koszty; ochrona roślin
Progress in Plant Protection (2012) 52: 799-803
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-137
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy