Progress in Plant Protection

The integrated protection of horse‐chestnuts against horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić)

Integrowana ochrona kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) 

Tadeusz Baranowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie , Armii Krajowej 51, 66‐100 Sulechów , Polska

Ewa Dankowska, e-mail: slimak@wodkan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60‐637 Poznań , Polska
Streszczenie

Horse‐chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) causes 2 types of leaf damage: (1) reduced photosynthetic area, (2) reduced ornamental value of the plants. The pest does not cause tree death. Thus it is not necessary to used rastic methods of its control. We suggest here a system of integrated control of horse‐chestnut leaf miner, aimed to reduce its abundance without the use of chemical methods. This system is mostly based on results of Polish research. We present and describe a diagram of factors involved in implementation of the integrated control of horse‐chestnut leaf miner on horse‐chestnut (Aesculus hippocastanum). Special attention is paid to the role of agrotechnical practices, which improve tree health. 

 

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) powoduje dwojakie uszkodzenia drzew: (1) obniżenie powierzchni asymilacyjnej liści, (2) obniżenie wartości dekoracyjnej roślin. Szrotówek kasztanowcowiaczek nie jest gatunkiem powodującym całkowite zniszczenie drzew, wobec czego nie ma konieczności stosowania radykalnych metod i sposobów jego zwalczania. Autorzy proponują system integrowanej ochrony kasztanowca przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem mający na celu ograniczenie liczebności szkodnika z całkowitą eliminacją chemicznych środków ochrony roślin. W pracy uwzględniono głównie wyniki krajowych badań. Przedstawiono i omówiono schemat czynników odgrywających rolę przy realizowaniu integrowanego programu ochrony drzew kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Szczególnie podkreślono rolę zabiegów agrotechnicznych wpływających na poprawę stanu zdrowotnego drzew. 

Słowa kluczowe

horse chestnut leaf miner; Cameralia ohridella; Integrated Pest Management; szrotówek kasztanowcowiaczek; integrowana ochrona roślin  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 807-810
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-138
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy