Progress in Plant Protection

Biological support of a potato protection system against the Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Belarus

Systemy ochrony upraw ziemniaka przed stonką ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata Say) na Białorusi 

Elena Brechko, e-mail: brechkoelena@tut.by

RUC Institute of Plant Protection , 223011, Mira St. 2, Priluki Мinsk region, Мinsk district, Belarus
Streszczenie

In the article, the results of long-term research (2006–2010) on biological substantiation and the improved potato protection system against Colorado beetle in Belarus are presented. The system is based on age and the phenotypic structure of the phytophage population definition, and their resistance monitoring to pyrethroids by frequency of phenomorph №3 occurrence. The system includes a pre-planting tuber treatment, or spraying growing plants with different preparations. The economic expediency thresholds of insecticidal protection depending on weather conditions, varietal features, planned productivity, and a special-purpose designation of the crop cultivated in different agroclimatic zones were taken into account. Now, the improved system of potato protection against the pest is widely promoted on the farms of the Republic. 

 

Przedstawiono wyniki wieloletnich badań (2006–2010) nad systemami ochrony upraw ziemniaka przed stonką ziemniaczaną na Białorusi. Rezultatem prowadzonych badań systemu ochrony upraw ziemniaka przeciwko stonce ziemniaczanej było jego zmodyfikowanie i obecnie obejmuje: fenotypową strukturę populacji szkodnika, monitoring odporności na pyretroidy w oparciu o nasilenie występowania fenotypu 3, zaprawianie bulw ziemniaka przed sadzeniem, zabiegi opryskiwania roślin w okresie wegetacji, biorąc pod uwagę opracowane ekonomiczne progi szkodliwości oraz potrzebę przeprowadzenia zabiegu w zależności od warunków pogodowych, cech odmianowych ziemniaka, przewidywanego plonu oraz przeznaczenia danej uprawy. 

Słowa kluczowe
agroclimatic zone; Colorado beetle; insecticide; efficiency; phenotypic structure of populations; potato; resistance; variety; strefa agroklimatyczna; stonka ziemniaczana; insektycyd; skuteczność; fenotypowa struktura populacji; ziemniak; odporność; odmiana
Progress in Plant Protection (2012) 52: 811-816
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-139
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy