Progress in Plant Protection

Attractiveness of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars to leafrollers depending on chosen secondary metabolites

Atrakcyjność odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) dla zwójek liściowych w zależności od zawartości wybranych metabolitów wtórnych 

Magdalena Gantner

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Polska

Agnieszka Najda

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych , Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Polska

Małgorzata Janiuk, e-mail: malgorzata.janiuk@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the attractiveness of highbush blueberry plants of three cultivars: Bluecrop, Northland and Croatan to leafroller caterpillars. The occurrence of leafrollers was observed on commercial plantation near Lublin. The tortricid larvae were collected from 5 blueberry plants of each cultivar. In laboratory conditions the content of selected secondary metabolites (phenolic acids, flavonoids, tannins and anthocyanins) in blueberry new leaves was determined. The greatest number of leafroller larvae was recorded on Bluecrop cultivar, which contained the lowest level of phenolic acids, tannins and anthocyanins. A high content of phenolic acids, flavonoids and tannins in leaves of Northland cultivar clearly did not attract tortricid caterpillars to feed. 

 

Celem prowadzonych badań w latach 2010–2011 była ocena atrakcyjności roślin trzech odmian borówki wysokiej: Bluecrop, Northland i Croatan dla gąsienic zwójkówek liściowych. Intensywność zasiedlenia roślin obserwowano na plantacji towarowej w okolicach Lublina. Liczebność larw zwójek oceniono na 5 krzewach każdej odmiany. W badaniach laboratoryjnych określono zawartość wybranych metabolitów wtórnych, tj.: kwasów fenolowych, związków flawonoidowych, garbników oraz antocyjanów obecnych w młodych liściach borówki wysokiej. Larwy zwójek najliczniej zasiedlały liście odmiany Bluecrop, charakteryzujące się najniższą zawartością kwasów fenolowych, garbników i antocyjanów. Wyższa zawartość fenolokwasów, flawonoidów i garbników w liściach odmiany Northland wyraźnie zniechęcała larwy zwójek do żerowania. 

Słowa kluczowe
highbush blueberry; leafrollers; secondary metabolites; borówka wysoka; zwójki liściowe; metabolity wtórne  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 820-825
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-141
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy