Progress in Plant Protection

Phytophagous beetles (Coleoptera) occurring on blueberry shrubs (Vaccinium corymbosum L.) on plantations in the environs of Lublin

Chrząszcze fitofagiczne (Coleoptera) zasiedlające krzewy borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) na plantacjach w okolicy Lublina 

Małgorzata Janiuk, e-mail: malgorzata.janiuk@up.lublin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Polska

Magdalena Gantner

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Entomologii, Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Polska
Streszczenie

Observations on the occurrence of phytophagous beetles were carried out in 2003–2006 on two blueberry plantations in the areas surrounding Lublin: Palikije and Niemce. Throughout the growing season, at 10‐day intervals, the insects were collected from 30 bushes on each plantation, using a sweep net. Phytophagous species represented over 50% of all collected beetles. In general, 1980 phytophagous beetles, belonging to 9 superfamilies and 17 families, were collected. The largest number of species was recorded for the families of leaf beetle (Chrysomelidae) and weevils (Curculionidae) (respectively, 36 and 33). The greatest number of species belonged to the beetles associated with herbaceous plants (62%). Among the species associated with trees and shrubs there were beetles of the genus Otiorhynchus and Polydrusus which may become potential pests of blueberry. The dynamics of occurrence of beetles, in all studied locations, was different for each family. 

 

Obserwacje prowadzono w latach 2003–2006, na dwóch plantacjach borówki wysokiej w okolicy Lublina: w Palikijach i Niemcach. Na każdej z nich do badań wybrano po 30 krzewów, na których przez cały sezon wegetacyjny, w odstępach 10‐dniowych odławiano do czerpaka entomologicznego owady zasiedlające borówkę. Z zebranego materiału wybrano i opracowano chrząszcze fitofagiczne, które stanowiły ponad 50% wszystkich odłowionych chrząszczy. Ogółem zebrano 1980 chrząszczy fitofagicznych, należących do 9 nadrodzin i 17 rodzin. Największą liczbę gatunków odnotowano w rodzinach stonkowate (Chrysomelidae) i ryjkowcowate (Curculionidae) (odpowiednio 36 i 33). Zdecydowanie większa liczba gatunków należała do chrząszczy związanych z roślinnością zielną (62%). Wśród gatunków dendrofilnych, które mogą stać się potencjalnymi szkodnikami borówki, stwierdzono występowanie chrząszczy z rodzaju Otiorhynchus i Polydrusus. Dynamika występowania chrząszczy na badanych plantacjach układała się odmiennie dla każdej rodziny. 

Słowa kluczowe

blueberry; beetles; Melolontha melolontha; Anomala dubia; Phylloperta horticola; trophic groups; borówka wysoka; chrząszcze; grupy troficzne

Progress in Plant Protection (2012) 52: 831-836
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-143
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy