Progress in Plant Protection

Scientific and practical basis for pests control in Integrated Pest Management

Naukowe i praktyczne podstawy zwalczania szkodników w integrowanej ochronie roślin 

Stefan Pruszyński, e-mail: s.pruszynski@iorpib.poznan.pl

Emerytowany Profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Zbigniew T. Dąbrowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Michał Hurej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Jan Nawrot

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Remigiusz W. Olszak

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The idea of integration as a course of development and practical use of plant protection arose in 1959 and was related to a new conception of crop protection against pests. The direct reasons for the development of integrated protection programmes were: production and mass usage of insecticides, as being a threat to human beings and the environment, a high level of beneficial entomofauna mortality and new arising pest populations resistant to insecticides. The glasshouse crops are a good example for practical use of the integrated protection, where useful species are introduced in plant protection against pests, pollinators are implemented in glasshouses as well as selective plant protection products are used. Taking into consideration the obligatory introduction the integrated plant protection in the European Union countries since 01.01.2014, the authors discuss the necessary under taking in order to prepare the Polish agriculture and horticulture to meet the new requirements. 

 

Pojęcie integracji jako kierunku rozwoju i praktycznego stosowania ochrony roślin pojawiło się w 1959 r. i było związane z nową koncepcją ochrony upraw przed szkodnikami. Bezpośrednim powodem opracowania integrowanej ochrony była produkcja i masowe stosowanie insektycydów stanowiących zagrożenie dla człowieka i środowiska, a także wysoka śmiertelność entomofauny pożytecznej oraz powstawanie odpornych ras szkodników. Przykładem praktycznego zastosowania integrowanej ochrony są uprawy szklarniowe, gdzie w ochronie przed szkodnikami uwalniane są gatunki pożyteczne, do szklarni wprowadzane są zapylacze oraz stosuje się selektywne środki ochrony roślin. Mając na uwadze obowiązek wprowadzenia w Unii Europejskiej od dnia 01.01.2014 zasady integrowanej ochrony roślin autorzy omówili konieczne do podjęcia działania, aby polskie rolnictwo i ogrodnictwo mogło się przygotować i wywiązać z tego zadania. 

Słowa kluczowe
pests; Integrated Pest Management; orchards; glasshouse crops; Polish circumstances; szkodniki; Integrowana Ochrona Roślin; sady; uprawy szklarniowe; polskie uwarunkowania
Progress in Plant Protection (2012) 52: 843-848
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-145
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy