Progress in Plant Protection

Aphid host plant preferences in relation to the selected species of cereals

Preferencje pokarmowe mszyc na wybranych gatunkach zbóż 

Maria Ruszkowska, e-mail: M.Ruszkowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Przemysław Strażyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Henryk Wachowiak, e-mail: H.Wachowiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Rhopalosiphum padi L. aphids on cereals show extensive changeability, in terms of an increased presence, diversity of forms and species as well as times of occurrence. A significant increase in the area of maize crops in Poland along with temporarily higher temperatures have significantly affects aphid ecology on all cereals. Large cereal crop areas, which constitute nutrient sources available to aphids during the whole year, have enabled them to undergo behavioral changes unregistered so far, and have revealed their new adaptation abilities. This phenomenon is particularly researched because of the role of aphids as cereal pests. It was observed that in some periods of cereal development aphids prefer to infest maize plants. This phenomenon may have a certain significance in limiting the number of aphids infective cereals with BYDV (Barley Yellow Dwarf Viruses). On winter cereals it was observed that aphids were most likely to infest winter barley followed by winter triticale and finally wheat. 

 

Mszyce Rhopalosiphum padi L. na zbożach wykazują dużą zmienność, zarówno w nasileniu i terminach występowania, jak i różnorodności form i gatunków. Istotne powiększenie areału uprawy kukurydzy w Polsce wraz z wystąpieniem okresowo wyższych temperatur, znacząco wpłynęło na ekologię mszyc na wszystkich zbożach. Olbrzymie areały zbóż, źródła pokarmowe dostępne mszycom w okresie całego roku, umożliwiły im nieznane dotąd zmiany behawioralne i ukazały ich nowe możliwości adaptacyjne. Zjawisko to jest szczególnie badane ze względu na rolę mszyc jako szkodników zbóż. Stwierdzono, że w pewnych okresach rozwoju zbóż mszyce preferują do zasiedlania kukurydzę. Zjawisko to może mieć pewne znaczenie w ograniczaniu liczebności mszyc infekcyjnych (BYDV – Barley Yellow Dwarf Viruses). Na oziminach wykazano, że najchętniej zasiedlany jest jęczmień ozimy, następnie pszenżyto, a najmniej licznie pszenica. 

Słowa kluczowe
aphids; Rhopalosiphum padi L.; cereals; host plant preferences; mszyce; zboża; preferencje pokarmowe  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 849-853
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-146
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy