Progress in Plant Protection

Pheromone monitoring of click beetles as a basis of elaters harmfulness forecast and sustainable insecticide application

Monitoring feromonowy sprężykowatych jako podstawa do prognozowania szkód i celowości zabiegów chemicznych 

Lyudmila Trepashko, e-mail: entom@tut.by

Institute of Plant Protection , 223011, Мinsk region, p. Priluki, Mira Str.2, Belarus

Olga Ilyuk

Institute of Plant Protection , 223011, Мinsk region, p. Priluki, Mira Str.2, Belarus
Streszczenie

Soil excavation results determined the structure of elater dominance in grain crops and corn in Belarus. Three click beetle species were dominant: Agriotes sputator L., A. lineatus L., and A. obscurus L. A high efficiency of click beetle sexual pheromone was obtained. The pheromone was synthesised at the Organic Chemistry Department of the Belarussian State University. Click beetle monitoring with the help of pheromone traps, and a technique for defining wireworm population density, and their harmfulness forecast on the caught beetles is developed. The economic thresholds of wireworm harmfulness in agriculture were calculated. Beetle numbers were defined according to those caught in pheromone traps and the beetle numbers corresponded to larvae threshold indicators. An assortment of effective insecticidal seed dressers against the given pests was formed. 

 

W oparciu o wyniki analizy gleby pod kątem liczebności sprężykowatych, określono ich skład gatunkowy oraz udział poszczególnych gatunków w uprawach zbóż i kukurydzy. Wśród dominujących gatunków stwierdzono występowanie: Agriotes sputator L., A. lineatus L. oraz A. obscurus L. Na uwagę zasługuje wysoka efektywność atraktantu – syntetycznego feromonu płciowego opracowanego w Zakładzie Chemii Organicznej Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu. Przedstawiono wyniki monitoringu sprężykowatych, dokonanego przy użyciu pułapek feromonowych, a także z zastosowaniem technik pozwalających na określenie nasilenia populacji szkodników i ich przewidywanej szkodliwości w oparciu o liczbę odłowionych chrząszczy. Liczebność chrząszczy określono na podstawie liczby osobników odłowionych w pułapkach feromonowych oraz liczby chrząszczy odpowiadającej liczbie larw w analizowanej glebie. Ponadto, obliczono progi ekonomicznej szkodliwości sprężykowatych w uprawach rolniczych. W pracy omówiono również asortyment skutecznych zapraw nasiennych do zwalczania sprężykowatych. 

Słowa kluczowe
Click beetles; elaters; insecticides; pheromone monitoring; pheromones; sprężykowate; insektycydy; monitoring feromonowy; feromony  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 859-863
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-148
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy