Progress in Plant Protection

The influence of lead compounds on herbicide efficiency in the control of weeds occurring in the region affected by the emission of Copper Smelter GŁOGÓW

Wpływ związków ołowiu na skuteczność herbicydów w zwalczaniu chwastów występujących w rejonie emisji Huty Miedzi GŁOGÓW 

Urszula Dopierała, e-mail: U.Dopierala@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Janusz Rosada

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Agricultural areas in the vicinity of Copper Smelter GŁOGÓW (CSG) contain an increased level of copper and lead in the soils. The aim of the study was to determine whether the biotypes of Chenopodium album L. and Matricaria perforata Mérat infesting the areas affected by trace elements, and grown in the substratum with a diverse concentration of lead show a different reaction to selected herbicides used for their control. The efficiency of metamitron, linurone, MCPA and desmedipham + fenmedipham used at field doses reduced to 1/3 was tested against weed seedlings of Ch. album whereas the seedlings of M. perforata were controlled with isoproturon, rimsulfuron and amidosulfuron. The populations of Ch. album and M. perforata grown from the seeds of weeds infesting the region affected by dust emissions from CSG showed a similar reaction to the applied herbicides as the populations grown from weed seeds collected in the Wielkopolska region (area being outside the emission). The obtained results revealed statistically significant differences in the efficiency of selected herbicides applied at reduced doses only in the case of weeds grown on the substratum with a higher concentration of lead, recently not to be found in the soils affected by the emissions from CSG. 

 

Tereny rolnicze sąsiadujące z Hutą Miedzi Głogów (HMG) zawierają zwiększone zawartości miedzi i ołowiu w glebach. Celem pracy było zbadanie czy biotypy Chenopodium album L. i Matricaria perforata Mérat, zasiedlające środowisko zanieczyszczone pierwiastkami śladowymi i rosnące na podłożu ze zróżnicowaną zawartością ołowiu (100–600 mg Pb2+/kg s.m.) wykazują różną reakcję na zwalczanie wybranymi herbicydami. Na siewkach Ch. album testowano skuteczność działania obniżonych do 1/3 dawek polowych metamitronu, linuronu, MCPA oraz desmedifamu z fenmedifamem, natomiast na siewkach M. perforata – izoproturonu, rimsulfuronu i amidosulfuronu. Populacje Ch. album i M. perforata otrzymane z nasion chwastów zasiedlających obecnie rejon objęty zasięgiem emisji pyłowych HMG, wykazywały podobną reakcję na herbicydy, jak populacje pochodzące z nasion chwastów zebranych w rejonie Wielkopolski (teren nie objęty emisją). Statystycznie istotne zmiany skuteczności działania niektórych herbicydów zastosowanych w obniżonych dawkach zaobserwowano jedynie w przypadku chwastów rosnących na podłożu z wyższymi zawartościami ołowiu w podłożu, który obecnie nie występuje już w glebach znajdujących się w zasięgu emisji HMG. 

Słowa kluczowe
Chenopodium album; Matricaria perforata; heavy metals; lead; soil pollution; herbicide efficiency; metale ciężkie; ołów; zanieczyszczenie gleby; skuteczność herbicydów
Progress in Plant Protection (2012) 52: 889-892
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-152
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy