Progress in Plant Protection

Possibility of using pinoksaden and florasulam in mixtures with other herbicides for weed control in winter wheat

Możliwość wykorzystania pinoksadenu z florasulamem w mieszaninach z innymi herbicydami do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej 

Robert Idziak, e-mail: robertid@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Roman Kierzek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Dariusz Sip

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. , Powązkowska 44c, 01‐797 Warszawa , Polska

Roman Krawczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The objective of field studies conducted in 2009, 2010 and 2011 in the 6 locations was to evaluate the efficacy of mixture of pinoxaden with florasulam applied alone and with various herbicides (fluroxypyr, tribenuron methyl, dicamba with triasulfuron, 2,4‐dichlorophenoxy acetic acid (2,4‐D) with dicamba). Herbicides were applied in spring at the end of tillering of winter wheat. Experiments were arranged in a randomized block design. It was proved that the highest control of weed species like: Apera spicaventi, Galium aparine, Myosotis arvensis, Capsella bursapastoris, Stellaria media, Papaver rhoes, Brassica napus and Matricaria inodora was provide by all tested tank‐mixture of herbicides (86 to 100%). Winter wheat plants were tolerant to pinoxaden with florasulam and their tank‐mixtures with fluroxypyr, tribenuron methyl, dicamba with triasulfuron, MCPA with dicamba. Herbicides used in studies resulted in higher winter wheat yields as compared with untreated plots. Implementation of these solutions to agricultural practice would allow more efficient weed control in winter wheat. 

 

Celem badań przeprowadzonych w 6 lokalizacjach w latach 2009, 2010 i 2011, była ocena skuteczności mieszaniny pinoksadenu z florasulamem stosowanej samodzielnie oraz z dodatkiem różnych herbicydów (fluroksypyr, tribenuron metylowy, dikamba + triasulfuron, kwas 2,4‐dwuchlorooctowy (2,4‐D) + dikamba), stosowanych na wiosnę do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. Doświadczenia założono w układzie bloków kompletnie zrandomizowanych. Stwierdzono, że najskuteczniej zwalczanymi chwastami przez wszystkie mieszaniny herbicydowe były: Apera spicaventi, Galium aparine, Myosotis arvensis, Capsellabursa pastoris, Stellaria media, Papaver rhoes, Brassica napus and Matricaria inodora (86 do 100%). Rośliny pszenicy ozimej, niezależnie od odmiany, nie były wrażliwe na pinoksaden z florasulamem i mieszaniny zbiornikowe tych herbicydów z fluroksypyrem, tribenuronem metylowym, dikambą z triasulfuronem oraz MCPA z dikambą. Badane kombinacje herbicydowe pozwalały osiągnąć wyższy plon ziarna niż na kontroli (bez zabiegów zwalczania chwastów). Wprowadzenie badanych rozwiązań do praktyki rolniczej pozwoliłoby skuteczniej zwalczać chwasty w pszenicy ozimej, szczególnie te najbardziej uciążliwe. 

Słowa kluczowe
winter wheat; pinoksaden; florasulam; weed control; herbicide; tank‐mixture; pszenica ozima; pinoksaden; florasulam; zwalczanie chwastów; herbicyd; mieszanina zbiornikowa  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 898-902
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-154
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy