Progress in Plant Protection

Effect of weed control methods in snap bean (Phaseolus vulgaris L.) on chemical composition of pods after their storage

Wpływ metody ochrony fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) przed chwastami na skład chemiczny strąków po ich przechowaniu 

Ryszard Kosson, e-mail: ryszard.kosson@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Warzyw , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Anyszka

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Warzyw , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Maria Grzegorzewska

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Warzyw , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Joanna Golian

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Warzyw , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The studies have been conducted in 2010–2011 at The Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The aim of the research was to determine the yield of pods and the storage ability and nutritional value of snap bean, depending on methods of weed control. In field experiments the following methods were compared: use of herbicides, herbicide + mechanical treatment, mechanical treatments, soil mulching with polypropylene (PP) and hand weeding. The yield of snap bean was evaluated after harvest and after the storage. Snap been pods were storaged at 8°C for 8 days. Chemical analyses were performed twice, immediately after harvest and after the storage period. These analyses covered: dry matter, ascorbic acid, simple and total sugars and nitrates content. Additionally hardness and colour indexes of snap bean pods were determined. The yield of snap bean after harvest was affected by weed management methods. The best storage ability was found for snap bean cultivated in soil mulched with PP foil. The decrease of ascorbic acid content in stored snap bean was found but it was not affected by method of weed control. A higher level of nitrates in snap bean after harvest was recorded after mechanical treatment as compared to hand weeding. 

 

W latach 2010–2011, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach przeprowadzono badania nad określeniem wpływu różnych sposobów odchwaszczania na plonowanie fasoli szparagowej oraz jej trwałość przechowalniczą i wartość odżywczą. Porównywano następujące metody odchwaszczania: stosowanie herbicydów, herbicyd + zabieg mechaniczny, same zabiegi mechaniczne, mulczowanie gleby włókniną ściółkującą i pielenie ręczne. Po zbiorze strąki fasoli przechowywano w temperaturze 8°C przez 8 dni, a następnie określano udział poszczególnych frakcji w plonie i zawartość składników odżywczych, a także twardość strąków i wskaźniki barwy. Fasola najlepiej plonowała w uprawie w mulczu z włókniny ściółkującej. Z tego sposobu uprawy, po przechowaniu uzyskano najwyższy plon strąków najlepszej jakości. Dobre efekty uzyskano też po zastosowaniu herbicydów. Sposób ochrony fasoli przed chwastami nie wpływał na zawartość suchej masy, cukrów prostych i cukrów ogółem, zarówno w fasoli bezpośrednio po zbiorze, jak i po przechowaniu. Zanotowano spadek zawartości witaminy C po przechowywaniu, a zawartość azotanów była w większości obiektów wyższa w fasoli po zbiorze niż przechowywanej. Fasola pielona mechanicznie charakteryzowała się najwyższą zawartością azotanów, a odchwaszczana ręcznie najniższą. Wskaźniki barwy nie wskazywały na wyraźne zmiany w zabarwieniu strąków po przechowaniu. 

Słowa kluczowe
snap bean; weed control; storage; nutritional value; fasola; metody ochrony; przechowywanie; wartość odżywcza  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 903-908
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-155
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy