Progress in Plant Protection

Biological activity of growth regulators used with adjuvant Slippa in spring barley crops

Biologiczna aktywność retardantów wzrostu stosowanych z adiuwantem Slippa w uprawie jęczmienia jarego 

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

Field experiments with spring barley cultivar Justina were conducted in 2010–2011. The tested products (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) were applied on spring barley at the stage of BBCH 32. The height reduction of spring barley was dependent on active substances of growth regulators and weather conditions and it carried out 0–5.6% (2010) and 1.6–11.5% (2011), respectively. The higher effectiveness of shortening stems of spring barley was obtained after the use of Cerone 480 SL at the dose of 0.75 l/ha. There was no difference in stem shortening of spring barley caused by Antywylegacz Płynny 675 SL used alone in comparison to untreated plots. Mix application of growth regulators used at a reduced dose by 50% with the adjuvant Slippa gave a higher reduction of stem height as compared to the retardants used alone. The way of application of growth regulators did not influence the yield of spring barley and other parameters of yield component. The growth regulators used alone or in mix application with adjuvant Slippa did not caused any injury to spring barley cultivar Justina. 

 

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2010–2011 w uprawie jęczmienia jarego odmiany Justina. Badane retardanty wzrostu (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) zastosowano w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 32) jęczmienia jarego. Efektywność działania badanych preparatów uzależniona była od substancji aktywnej oraz od warunków atmosferycznych i wynosiła, w zależności od roku badań, od 0–5,6% (2010) do 1,6–11,5% (2011) skrócenia źdźbeł. W obydwu latach badań największe skrócenie długości źdźbeł w porównaniu do kontroli uzyskano po zastosowaniu retardanta Cerone 480 SL w dawce 0,75 l/ha. Natomiast skuteczność działania retardanta Antywylegacz Płynny 675 SL, aplikowanego w dawce 2,0 l/ha, kształtowała się na poziomie kontroli. Mieszaniny preparatów zastosowane w zredukowanych dawkach o 50% z adiuwantem Slippa odznaczały się lepszym działaniem niż retardanty wzrostu stosowane pojedynczo. Badane preparaty nie wykazywały fitotoksycznego wpływu na rośliny jęczmienia jarego odmiany Justina oraz nie miały wpływu na poszczególne parametry struktury plonu. 

Słowa kluczowe
spring barley; growth regulators; adjuvant; jęczmień jary; retardanty wzrostu; adiuwant  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 909-912
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-156
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy