Progress in Plant Protection

Changes in germination of weed seeds stored in liquid swine manure aerobically treated or anaerobically digested

Zmiany zdolności kiełkowania diaspor chwastów przechowywanych w gnojowicy waloryzowanej tlenowo oraz poddanej fermentacji metanowej 

Tomasz Piechota, e-mail: tompiech@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Małgorzata Holka

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego w Polskiej Akademii Nauk , Bukowska 19, 60-809 Poznań , Polska

Jacek Dach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii Rolniczej , Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań , Polska

Krzysztof Pilarski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Inżynierii Rolniczej , Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań , Polska

Marek Selwet

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej , Szydłowska 50, 60-656 Poznań , Polska

Leszek Majchrzak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

Studies were conducted to determine the effect of aeration and methane fermentation on germination of weed seeds stored in liquid swine manure. Seeds of 12 weed species were placed in manure for one month. All tested weed species stored in biogas digester lost their germinability, most of them in less than 7 days, except for Amaranthus retroflexus, Chenopodium album and Echinochloa crus-galli which still gave some germination after 7 days. Some seeds of E. crus-galli and Ch. album germinated after one month in stagnating manure, and germination of A. retroflexus was not affected by storage in manure while the remaining species lost their viability. Aeration of liquid swine manure more reduced seed viability as compared to the storage treatment in stagnating manure, also the germination of A. retroflexus was much lowered. 

 

W badaniach oceniano wpływ napowietrzania oraz fermentacji metanowej na zdolność kiełkowania diaspor chwastów znajdujących się w gnojowicy. Diaspory 12 gatunków chwastów umieszczano w gnojowicy na okres jednego miesiąca. Wszystkie badane gatunki przechowywane w fermentorze biogazowni straciły zdolność kiełkowania, większość w ciągu początkowych 7 dni, jednak Amaranthus retroflexus, Chenopodium album i Echinochloa crus-galli częściowo zachowały zdolność kiełkowania w siódmym dniu. Diaspory E. crus-galli i Ch. album obniżyły zdolność kiełkowania po miesiącu w stagnującej gnojowicy, umieszczenie diaspor A. retroflexus w gnojowicy nie wpłynęło na jego zdolność kiełkowania, natomiast pozostałe gatunki całkowicie utraciły zdolność kiełkowania. Napowietrzanie gnojowicy obniżyło zdolność kiełkowania diaspor w porównaniu do stagnującej gnojowicy. A. retroflexus znacznie obniżył zdolność kiełkowania. 

Słowa kluczowe
weed seed germination; liquid swine manure; aeration; biogas digestion; kiełkowanie diaspor chwastów; gnojowica; napowietrzanie; fermentacja metanowa  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 917-921
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-158
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy