Progress in Plant Protection

The growth and development of weeds on the substratum with different content of lead compounds

Wzrost i rozwój chwastów na podłożu z różną zawartością związków ołowiu 

Janusz Rosada, e-mail: J.Rosada@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Urszula Dopierała

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Joanna Łukaszyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to compare the influence of increased doses of lead added to the substratum on the growth and development of selected biotypes three weed species (Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus and Matricaria perforate Mérat). Weed seeds destined for pot experiments, were collected from the agricultural region affected by dust emission of Copper Smelter GŁOGÓW (CSG) and from the fields outside the emission, located in the Wielkopolska region. The results of the experiments carried out in greenhouse conditions showed that the presence of lead in the substratum at the concentration ranging from 100 to 600 mg Pb2+/kg d.m. only slightly influenced the growth and development of tested weed species irrespective of seed origin, possibly due to weak availability and mobility of this element in plants. 

 

Celem badań było porównanie wpływu wzrastających dawek ołowiu dodanego do podłoża na wzrost i rozwój wybranych biotypów trzech gatunków chwastów (Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L. i Matricaria perforata Mérat). Nasiona chwastów przeznaczone do doświadczeń wazonowych zbierano w rejonie rolniczym objętym oddziaływaniem emisji pyłowych Huty Miedzi GŁOGÓW (HMG) oraz na polach uprawnych nie objętych emisją, zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Przeprowadzone badania szklarniowe wykazały, że obecność ołowiu w podłożu w stężeniu 100–600 mg Pb2+/kg s.m. tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost i rozwój testowanych gatunków chwastów niezależnie od ich pochodzenia, co tłumaczy się słabą przyswajalnością i mobilnością tego pierwiastka w roślinach. 

Słowa kluczowe
Amaranthus retroflexus; Chenopodium album; Matricaria perforata; heavy metals; lead; soil pollution; growth and development of plans; metale ciężkie; ołów; zanieczyszczenie gleby; wzrost i rozwój roślin
Progress in Plant Protection (2012) 52: 922-926
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-159
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy