Progress in Plant Protection

The influence of herbicide dose differentiation on the yield height and structure of yield spring barley cultivars

Oddziaływanie zróżnicowanych dawek herbicydów na wysokość i strukturę plonów odmian jęczmienia jarego 

Marek Urban, e-mail: TSDTrzebnica@ior.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Magdalena Grządka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska
Streszczenie

The aim of performed field experiments was to assess the effect of both recommended and reduced does of herbicides on weed controlling, spring barley yielding as well as grain structure and quality. The field strict experiments laid out with strip plot design in 3 replications were conducted in 2009–2011 at the Experimental Station of Cultivar Testing in Krościna Mała. Two spring barley cultivars Stratus and Mauritia were treated with the following herbicides: Starane 250 EC at the doses 0.4 and 0.8 l/ha, and Chwastox Turbo 340 SL at the doses 1.0 and 2.0 l/ha at the tillering phase. The results of field experiments showed that both herbicides used at full doses effectively reduced the number of weeds by 86.7–89.5% (cultivar Stratus) and 82.1–90.0% (cultivar Mauritia), while the application of the same herbicides at a reduce dose by half resulted in 59.5–72.5% (cultivar Stratus) and 60.2–66.8% (cultivar Mauritia) of weed reduction. In both varieties showed significant differences in yield between the combinations. Significantly lowest yields were obtained on the control plots and the highest yield was harvested from plots treated with the herbicide Chwastox Turbo 340 SL at a dose of 2.0 l/ha. Both cultivars showed a significant difference in the number of plants between the combinations. Significant differences in 1 000 grain weight were only stated for the combinations with the cultivar Mauritia. 

 

Celem doświadczeń ścisłych, założonych metodą pasów prostopadłych w 3 powtórzeniach, które przeprowadzono w latach 2009–2011, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Krościnie Małej było określenie, jak odmiany jęczmienia jarego zareagują na zalecane i o połowę zmniejszone dawki herbicydów na redukcję zachwaszczenia, wysokość plonów ziarna i jego strukturę. Badanymi odmianami jęczmienia jarego były Stratus i Mauritia, które opryskiwano herbicydem Starane 250 EC w dawkach 0,4 i 0,8 l/ha i herbicydem Chwastox Turbo 340 SL w dawkach 1,0 i 2,0 l/ha w fazie krzewienia zboża. Zastosowane herbicydy w dawkach pełnych redukowały zachwaszczenie u odmiany Stratus w 86,7–89,5%, a u odmiany Mauritia w 82,1–90,0%, natomiast w dawkach zmniejszonych o połowę odpowiednio dla odmian w 59,5–72,5 i 60,2–66,8%. W obu odmianach wykazano istotne różnice w wysokości plonu pomiędzy poszczególnymi kombinacjami. Istotnie najniższe plony zanotowano na obiektach kontrolnych, natomiast największy plon zebrano z poletek opryskiwanych herbicydem Chwastox Turbo 340 SL w dawce 2,0 l/ha. W obu odmianach wykazano istotne zróżnicowanie w obsadzie roślin na poszczególnych obiektach, natomiast masa 1 000 ziaren różnicowała się istotnie pomiędzy kombinacjami tylko na odmianie Mauritia. 

Słowa kluczowe
spring barley; varieties; yield; dose of herbicides; number of weeds; jęczmień jary; odmiany; plon; dawki herbicydów; liczba chwastów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 927-932
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-160
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy