Progress in Plant Protection

The efficacy of new herbicide BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) in winter cereals

Skuteczność chwastobójcza nowego herbicydu BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) w zbożach ozimych 

Anna Wysmułek, e-mail: anna_wysmulek@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Agnieszka Ciesielska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Agronomii , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska
Streszczenie

Field experiments were carried out in 2010–2011 at the Research Station in Chylice. The objective of this study was efficacy of new herbicide BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) used against weed control in spring in winter cereals (wheat cultivar Ludwig and Muszelka, triticale cultivar Grenado and Alekto, rye cultivar Dańkowskie Diament and Caroass and barley cultivar Sigra). The herbicides were applied in the spring at tillering of winter wheat and triticale (BBCH 21–27) and at the shooting growth stage of winter wheat, triticale, rye and barley (BBCH 33–37). In all experimental variants the same herbicide treatments and doses were used. The standard herbicides at field experiment were Mustang 306 SE (tillering growth stage) and Starane Super 101 SE (shooting growth stage). Weed infestation in cereals depended on growing plant species and cultivars. In cereals the dominant weed species were: Viola arvensis, Stellaria media, Galium aparine and Matricaria inodora. Herbicide BAS 812 00 H efficiently controlled the most of dominant weed species. The lowest efficacy was observed in controlling V. arvensis, Geranium pusillum and Veronica spp. 

 

Doświadczenia polowe zostały przeprowadzone w latach 2010–2011 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Chylicach. W badaniach określano skuteczność chwastobójczą nowego herbicydu BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) w zbożach ozimych (pszenica odmiany Ludwig i Muszelka, pszenżyto odmiany Grenado i Alekto, żyto odmiany Dańkowskie Diament i Caroass oraz jęczmień odmiany Sigra). Herbicydy stosowano wiosną w fazie krzewienia pszenicy i pszenżyta (BBCH 21–27) oraz w fazie strzelania w źdźbło pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia (BBCH 33–37). We wszystkich terminach zabiegu zastosowano te same herbicydy i dawki. W doświadczeniu, jako herbicydy standardowe użyto Mustang 306 SE (faza krzewienia) oraz Starane Super 101 SE (faza strzelania w źdźbło). Zachwaszczenie zbóż zależało od gatunku rośliny uprawnej i jej odmiany. W łanach zbóż do gatunków chwastów dominujących należały: Viola arvensis, Stellaria media, Galium aparine i Matricaria inodora. Herbicyd BAS 812 00 H skutecznie zwalczał większość chwastów dominujących. Niższą efektywność obserwowano wobec V. arvensis, Geranium pusillum i Veronica spp. 

Słowa kluczowe
winter cereals; weed infestation; herbicides; weed control; zboża ozime; chwasty; herbicydy; zwalczanie chwastów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 933-938
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-161
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy