Progress in Plant Protection

The occurrence of fungal diseases in spring barley, cultivated in cereal crop rotation depending on the intensity of production technologies

Występowanie chorób na jęczmieniu jarym uprawianym w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji 

Anna Nieróbca, e-mail: A.Nierobca@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska

Piotr Nieróbca

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska
Streszczenie

Field experiments were conducted at the Experimental Station Osiny (Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Pulawy, Poland) in 2005–2007. Since 1998 spring barley was cultivated in cereal crop rotation under three technologies characterized by different in production intensity. The aim of this study was to determine the occurrence of leaf, stem base and root diseases on spring barley of depending different production intensity (intensive, integrated, economic). The level of production intensity was diversified by plant protection strategy, and did not influence the healthiness of spring barley. The level of infection of spring barley with Gaeumannomyces graminis and the fungal–stem base diseases did not differ between the tested technologies. No leaf infection was recorded in 2005–2006. In the 2007 the percentage of leaf area infected by Pyrenophora teres in all applied technologies was low. 

 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005–2007 w Stacji Doświadczalnej Osiny (Instytut Gleboznawstwa i Uprawy Roślin, Puławy). Jęczmień jary uprawiany był od 1998 roku w płodozmianie zbóż, w trzech różnych technologiach intensywności produkcji. Celem badań było określenie zdrowotności liści, podstawy źdźbła i korzeni jęczmienia jarego w zależności od intensywności technologii produkcji (intensywnej, integrowanej, oszczędnej). Poziom intensywności produkcji zróżnicowany strategią ochrony roślin nie wpłynął istotnie na zdrowotność jęczmienia jarego. Zastosowane technologie produkcji w istotny sposób nie zróżnicowały porażenia jęczmienia jarego przez Gaeumannomyces graminis i choroby podstawy źdźbła. W latach 2005 i 2006 nie stwierdzono porażenia liści. W 2007 wystąpiło niewielkie porażenie liści przez Pyrenophora teres we wszystkich badanych obiektach. 

Słowa kluczowe
spring barley; cereal crop rotation; diseases; technology intensity of cultivation; jęczmień jary; płodozmian zbożowy; choroby; intensywność technologii uprawy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 941-944
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-162
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy