Progress in Plant Protection

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian pszenicy jarej 

Alicja Sułek, e-mail: sulek@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska

Grażyna Podolska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska
Streszczenie

The field experiments were conducted at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute Experimental Station in Osiny in years 2008–2010. The aim of the study was to compare spring wheat yielding depending on integrated and intensive technology. The used production technologies differed as regards the nitrogen fertilization level, chemical protection against weeds, diseases, pests and a way of straw utilization. The following cultivars were selected for the research: Bombona, Nawra, and Raweta. The weather conditions differentiated the yield of spring wheat in individual years. The wheat yield was significantly higher in 2008 as compared to 2009 and 2010, by 34.1 and 30.5%, respectively. The highest effectiveness of intensive technology, expressed as grain yield increase, in relation to the integrated technology was stated in 2009, on average by 15.6%. No influence of production technology on spring wheat yielding was stated in the others years of research. Regardless of the applied production technology the yield increase was dependent on the number of ears per unit area and thousand grain weight. 

 

Celem badań prowadzonych w latach 2008–2010 w Stacji Doświadczalnej Osiny należącej do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, było porównanie plonowania odmian pszenicy jarej pochodzących z uprawy w warunkach technologii integrowanej i intensywnej. Technologie różniły się między innymi poziomem nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin przed chwastami, chorobami i szkodnikami oraz sposobem zagospodarowania słomy. Do badań wybrano odmiany: Bombona, Nawra i Raweta. Warunki pogodowe różnicowały plonowanie pszenicy jarej w latach badań. Pszenica plonowała w roku 2008 istotnie wyżej w odniesieniu do roku 2009 i 2010, odpowiednio o 34,1 i 30,5%. Największą efektywność technologii intensywnej, wyrażoną przyrostem plonu ziarna, w stosunku do technologii integrowanej, odnotowano w roku 2009 – średnio o 15,6%. W pozostałych latach badań nie stwierdzono wpływu technologii na plonowanie pszenicy jarej. Wzrost plonu pomiędzy technologią intensywną a integrowaną zależał od obsady kłosów na jednostce powierzchni i masy 1000 ziaren. 

Słowa kluczowe
spring wheat; integrated technology; intensive technology; grain yield; pszenica jara; integrowana technologia; intensywna technologia; plon ziarna  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 945-950
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-163
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy