Progress in Plant Protection

Factors affecting the use of microbial biopesticides in plant protection

Czynniki wpływające na wykorzystanie biopestycydów mikrobiologicznych w ochronie roślin 

Stefan Martyniuk, e-mail: sm@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikrobiologii Rolniczej , Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , Polska
Streszczenie

The strategy of sustainable agriculture which includes also various activities toward sustainable use of chemical plant protection agents has not caused a marked increase in the use of biological methods in plant protection, despite that this idea is being developed and propagated for more than 20 years. The value of the global sales of biopesticides has been estimated for only about 1–3% of the global pesticide marked. This small share of biological methods is connected with the fact that so far no effective biological methods have been developed to control major diseases (powdery mildew, rusts, septoria blotch, root rot) and pests in large-field crops, e.g. cereals. Moreover, biopesticides are usually less effective and reliable than chemical pesticides, and application of biopreparations is more complicated. It seems that implementation of the integrated plant protection directive will not cause significant changes in the use of biological methods, especially in large-scale agriculture. This is supported by decreasing numbers of biopesticides, especially those based on microorganisms, available in Poland as well as in other European countries. 

 

Upowszechniana i rozwijana od ponad 20 lat strategia rolnictwa zrównoważonego obejmująca także działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania chemicznych środków ochrony, nie przyczyniła się do znaczącego wzrostu wykorzystywania w ochronie roślin metod biologicznych. Wartość sprzedaży biopestycydów na świecie szacowana jest tylko na około 1–3% ogólnej wartości rynku środków ochrony roślin. Mały udział metod biologicznych w ochronie roślin wynika z faktu, że nie opracowano dotychczas skutecznych metod biologicznych do zwalczania lub ograniczania najważniejszych chorób (mączniaki, rdze, septoriozy, fuzariozy, choroby zgorzelowe korzeni) i szkodników roślin towarowych, zwłaszcza zbóż. Ponadto, skuteczność w przypadku większości biopestycydów jest mniejsza, a ich aplikacja trudniejsza i bardziej kłopotliwa niż środków chemicznych. Wydaje się więc, że wdrażanie dyrektywy dotyczącej integrowanej ochrony roślin nie spowoduje istotnych zmian w wykorzystywaniu metod biologicznych, zwłaszcza w wielkoobszarowych uprawach polowych. Wskazuje na to także zmniejszający się w Polsce i w innych krajach europejskich asortyment zarejestrowanych biologicznych środków ochrony, zwłaszcza zawierających mikroorganizmy jako składniki aktywne. 

Słowa kluczowe
bio-preparation; biological control; application; integrated plant protection; preparaty biologiczne; biologiczna ochrona roślin; wykorzystanie  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 957-962
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-165
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy