Progress in Plant Protection

Assessment of effectiveness of biological agents in the control of fungal diseases of the white button mushrooms

Ocena skuteczności preparatów biologicznych w ochronie pieczarki przed chorobami grzybowymi 

Joanna Szumigaj‐Tarnowska, e-mail: joanna.tarnowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Uliński

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Czesław Ślusarski

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The effectiveness of three biofungicides consisting different active substances id est grapefruit extract, extract of grapefruit seeds and flesh and garlic pulp in the control of dry bubble in crop experiments was examined. Prochloraz-manganese (prochloraz-Mn) and chlorothalonil were also included as reference products. The most effective in the disease control was prochloraz-Mn, while the biofungicides and chlorothalonil were not sufficiently efficient against the disease. The assessment of biofungicides’ efficacy in the control of Lecanicillium fungicola and Mycogone perniciosa isolates was conducted in vitro. It was found that grapefruit extract at a concentration of 2% and garlic pulp at a concentration of 0.4% were highly effective in inhibiting the growth of pathogens. Average degree of inhibition for L. fungicola mycelial growth ranged from 60 to 80% and M. perniciosa mycelial growth was respectively from 60 to 100%. The isolates of L. fungicola were moderately sensitive to extract of grapefruit seeds and flesh. Among the isolates of M. perniciosa, three isolates were distinguished as moderately sensitive and three as sensitive to this extract. The obtained results indicated that the isolates of L. fungicola were found to be more resistant to biofungicides than M. perniciosa isolates.

 

W warunkach uprawowych sprawdzono skuteczność trzech biopreparatów zawierających różne substancje aktywne, takie jak: ekstrakt z grapefruita, ekstrakt z nasion i miąższu grapefruita oraz miazgi czosnkowej w zwalczaniu suchej zgnilizny. Preparatami odniesienia były: prochloraz z manganem (prochloraz-Mn) i chlorotalonil. Wykazano wysoką skuteczność prochlorazu-Mn w hamowaniu infekcji. Preparaty biologiczne oraz chlorotlonil w stężeniach rekomendowanych przez producentów nie chroniły pieczarki przed suchą zgnilizną. Przeprowadzono również ocenę skuteczności preparatów biologicznych w hamowaniu rozwoju Lecancillium fungicola, a także Mycogone perniciosa w warunkach laboratoryjnych. Wrażliwość izolatów wyznaczono na podstawie stopnia zahamowania wzrostu grzybni w 14. dniu inkubacji oraz dobowego przyrostu liniowego kolonii. Wykazano, że preparat z ekstraktu grapefruita w stężeniu 2% i miazga czosnkowa w stężeniu 0,4% najbardziej ograniczały wzrost badanych grzybów. Rozwój L. fungicola był hamowany w zakresie 60–80%, a M. perniciosa od 60 do 100%. Preparat zawierający ekstrakt z nasion i miąższu grapefruita miał najsłabsze działanie hamujące wzrost grzybów. Stwierdzono, że izolaty L. fungicola były średnio wrażliwe na ten środek, natomiast wśród izolatów M. perniciosa wyróżniono trzy średnio wrażliwe i trzy wrażliwe na preparat z ekstraktu z nasion i miąższu grapefruita.

Słowa kluczowe
fungal disease; Agaricus bisporus; white button mushroom; cultivated mushroom; control; biofungicides; choroby grzybowe;  pieczarka; ochrona; preparaty biologiczne  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 963-968
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-166
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy