Progress in Plant Protection

The influence of selected pesticides on the colony growth and conidial germination of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.

Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 

Cezary Tkaczuk, e-mail: tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce , Polska

Tomasz Krzyczkowski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce , Polska

Bożena Głuszczak

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce , Polska

Anna Król

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce , Polska
Streszczenie

The use of pesticides is still a basic method for the pest control in agricultural crops. Therefore, an important issue is to investigate the effect of chemical treatments on entomopathogenic fungi in order to determine the possible use of these beneficial microorganisms in integrated plant protection programmes. In the laboratory conditions the effect of eight pesticides added to the culture media, including three fungicides: Rovral Flo 255 SC, Score 250 EC and Topsin M 500 SC, 2 insecticides: Fastac 100 EC and Pirimor 25 WG and 3 herbicides: Roundup 360 SL, Stomp 400 SC, Targa Super and 0.5 EC, on the growth of the colony and conidial germination of the fungus Beauveria bassiana was examined. The B. bassiana colony growth and germination of conidia was the most reduced by the presence of fungicides Topsin M 500 SC and Score 250 EC in the culture media. Insecticides relatively the least inhibited the growth and germination of spores of B. bassiana, which suggests the possibility of their combined use with biopesticides based on this fungus. Herbicides, especially Targa Super 0.5 EC and Stomp 400 SC, at the recommended field dose adversely affected both the colony growth and conidial germination of the fungus. Among the tested herbicides, Roundup showed the least toxic activity against B. bassiana

 

Stosowanie pestycydów wciąż pozostaje podstawową metodą zwalczania agrofagów w uprawach rolniczych, dlatego istotnym zagadnieniem staje się poznanie wpływu zabiegów chemicznych na grzyby owadobójcze w celu określenia możliwości aplikowania tych mikroorganizmów w integrowanych programach ochrony roślin. W warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ dodatku do podłoża hodowlanego ośmiu środków ochrony roślin, w tym trzech fungicydów: Rovral Flo 255 SC, Score 250 EC i Topsin M 500 SC, dwóch insektycydów: Fastac 100 EC i Pirimor 25 WG oraz trzech herbicydów: Roundup 360 SL, Stomp 400 SC i Targa Super 0,5 EC na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana. Wzrost kolonii oraz kiełkowanie zarodników B. bassiana były najsilniej ograniczane w obecności, w podłożu hodowlanym fungicydów Topsin M 500 SC oraz Score 250 EC. Insektycydy stosunkowo najsłabiej hamowały wzrost i kiełkowanie zarodników B. bassiana, co sugeruje możliwość ich łącznego stosowania z biopreparatami opartymi na tym grzybie. Herbicydy, a zwłaszcza Targa Super 0,5 EC i Stomp 400 SC, w zalecanej dawce polowej negatywnie oddziaływały zarówno na wzrost kolonii, jak i kiełkowanie zarodników grzyba. Najmniej toksyczne działanie w stosunku do B. bassiana spośród testowanych środków chwastobójczych wykazał Roundup 360 SL. 

Słowa kluczowe
pesticides; Beauveria bassiana; entomopathogenic fungi; spore germination; środki ochrony roślin; grzyby owadobójcze; kiełkowanie zarodników
Progress in Plant Protection (2012) 52: 969-974
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-167
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy