Progress in Plant Protection

Hoverflies (Diptera, Syrphidae) in apple orchards with integrated pest management in Wielkopolska region (Poland)

Fauna bzygowatych (Diptera, Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin w Wielkopolsce 

Paweł Trzciński, e-mail: trzcinsk@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska , Dąbrowskiego 159, 60‐594 Poznań , Polska

Hanna Piekarska‐Boniecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska , Dąbrowskiego 159, 60‐594 Poznań , Polska
Streszczenie

Studies on hoverflies (Syrphidae) species diversity were carried out in apple orchards with integrated pest control from 1996 to 2010 and covered 4 orchards in Wielkopolska (the vicinity of Poznań). As a result of the studies 76 hoverflies species were identified from 38 genera, representing nearly 20% of Syrphidae fauna in Poland, including 44 species being considered as obligatory predators at the larva developmental stage. An analysis of the occurrence phenology of selected predatory Syrphidae proved that in Wielkopolska orchards the species: Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), and Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) were active from April even until November. 

 

Obserwacje nad zróżnicowaniem gatunkowym bzygowatych (Syrphidae) w sadach z integrowaną ochroną roślin prowadzono w latach 1996–2010, w 4 gospodarstwach sadowniczych zlokalizowanych w Wielkopolsce (okolice Poznania). Stwierdzono występowanie 76 gatunków bzygowatych należących do 38 rodzajów, co stanowi prawie 20% fauny Syrphidae w Polsce, w tym 44 gatunki, których larwy są obligatoryjnymi drapieżcami. Analizując fenologię pojawu wybranych drapieżnych gatunków Syrphidae zaobserwowano, że w sadach na terenie Wielkopolski gatunki Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) oraz Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) są aktywne od kwietnia aż do listopada. 

Słowa kluczowe
hoverflies; Syrphidae; apple orchards; integrated pest management; Wielkopolska; bzygowate; sady jabłonowe; integrowana ochrona roślin
Progress in Plant Protection (2012) 52: 975-980
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-168
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy