Progress in Plant Protection

Optimization of fungicide treatment dates against sclerotinia stem rot on oilseed rape

Optymalizacja terminu zabiegów fungicydowych przeciw zgniliźnie twardzikowej na rzepaku 

Andrzej Brachaczek, e-mail: andrzej.brachaczek@pol.dupont.com

DuPont Poland Sp. z o.o. , Postępu 17b, 02-676 Warszawa , Polska

Joanna Kaczmarek, e-mail: jkac@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Małgorzata Jędryczka, e-mail: mjed@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of this study was to determine the effect of fungicide application in different dates during the flowering stage of oilseed rape and to compare the influence of petal infection level by the pathogenic fungus Sclerotinia sclerotiorum on the subsequent infection of plants by sclerotinia stem rot. The experiments were carried out in two seasons: 2009/2010 and 2010/2011 in Glubczyce (southern Poland). Fungicide treatments were done at weekly intervals from late April to mid June, with Acanto 250 SC containing 250 g/l of picoxystrobin. The highest disease incidence was observed in the unsprayed variant (25% in 2010 and 50% in 2011). The percentage of infected plants depended on the date of fungicide application and it ranged from 4 to 16% in 2010 and from 10 to 28% in 2011. The comparison of the availability of primary inoculum in the air and the subsequent plant infection indicated that only a part of the infected petals were a source for the further disease development. Low percentage value of infected plants treated at the end of April and the beginning of May suggest that farmers growing oilseed rape in high risk areas should protect the plants at early flowering stage. 

 

Celem badań było określenie wpływu zastosowania fungicydu w rzepaku, w różnych terminach w okresie kwitnienia oraz porównanie porażenia płatków przez chorobotwórczy grzyb Sclerotinia sclerotiorum z występowaniem objawów zgnilizny twardzikowej. Doświadczenia przeprowadzono w dwóch sezonach: 2009/2010 i 2010/2011 w Głubczycach (województwo opolskie). Zabiegi fungicydowe wykonano w odstępach tygodniowych od końca kwietnia do połowy czerwca, za pomocą Acanto 250 SC zawierającego 250 g pikoksystrobiny w 1 l preparatu. Największy odsetek porażonych roślin stwierdzono w wariancie kontrolnym (25% w 2010 i 50% w 2011 roku). W zależności od terminu aplikacji porażenie roślin wahało się od 4 do 16% w 2010 i od 10 do 28% w 2011 roku. Porównanie dostępności pierwotnego inokulum w powietrzu i późniejszego porażenia roślin wykazało, że nie wszystkie porażone płatki inicjowały chorobę. Niski procent porażonych roślin chronionych pod koniec kwietnia i na początku maja sugeruje, że rolnicy uprawiający rzepak w obszarach wysokiego ryzyka infekcji powinni chronić go na początku okresu kwitnienia. 

Słowa kluczowe
oilseed rape; petal test; Sclerotinia sclerotiorum; decision support system; sclerotinia stem root; rzepak ozimy; test płatkowy; system wspomagania decyzji; zgnilizna twardzikowa
Progress in Plant Protection (2012) 52: 983-987
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-169
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy