Progress in Plant Protection

Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection

Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony 

Katarzyna Gleń, e-mail: rrglen@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska

Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska

Janina Gospodarek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska
Streszczenie

The intensity of stem base diseases on two broad bean cultivars: White Windsor and White Hangdown, protected during vegetation with biological and chemical preparations, was assessed in the paper. Each year the analysed broad bean cultivars revealed a similar level of susceptibility to Ascochyta fabae f. sp. fabae and Fusarium spp. On the other hand, the White Windsor cultivar was more resistant to Botrytis fabae. On the basis of the conducted research it was impossible to determine unanimously the efficiency of applied protection methods in reducing the intensity of fungal diseases on broad bean stems. Generally, in 2011, characterized by optimal rainfall amount, the effect of applied, chemical preparations, was better. In the combinations with applied plant protection chemicals a significantly lower intensity of brown spot (B. fabae) was registered on the stems of analysed broad bean cultivars. On the other hand, the biopreparations best protected White Windsor broad bean against the stems Fusarium disease in the year with hearty rainfall. 

 

Oceniono nasilenie występowania chorób podstawy pędów dwóch odmian bobu: Windsor Biały i Hangdown Biały chronionych podczas wegetacji preparatami biologicznymi oraz chemicznymi. W każdym roku analizowane odmiany bobu charakteryzowały się zbliżoną podatnością na porażenie przez Ascochyta fabae f. sp. fabae i Fusarium spp. Odmiana Windsor Biały odznaczała się większą odpornością na Botrytis fabae. Na podstawie badań nie można jednoznacznie określić skuteczności stosowanych środków ochrony w ograniczeniu nasilenia chorób grzybowych pędów bobu. W roku 2011 charakteryzującym się optymalną ilością opadów atmosferycznych oddziaływanie stosowanych preparatów, zwłaszcza chemicznych, było silniejsze. W kombinacjach z zastosowaniem chemicznych środków ochrony odnotowano istotnie niższe nasilenie czekoladowej plamistości na pędach badanych odmian bobu. Z kolei biopreparaty najlepiej chroniły bób odmiany Windsor Biały przed fuzariozą pędów w roku obfitującym w opady. 

Słowa kluczowe
broad bean; methods protection; shoot diseases; bób; metody ochrony; choroby pędów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 991-997
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-171
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy